Systémy protikorupčního managementu dle ISO 37001

G+
linkedin

Systémy protikorupčního managementu dle ISO 37001

Cílem mezinárodní normy ISO 37001 je vytváření celosvětové kultury, která bojuje proti úplatkářství a posiluje důvěru v podnikatelský svět a ve veřejné či neziskové instituce.

Implementace systému protikorupčního managementu (ABMS – Anti-bribery Management Systems) do organizace reprezentuje závazek etického chování. Pomáhá organizaci lépe fungovat, prospívá jejímu dobrému jménu a napomáhá se vyhnout potenciálním rizikům spojených s korupčním jednáním.

Norma definuje požadavky a doporučení pro ustavení, zavedení, provozování, kontrolu a neustálé zlepšování systému protikorupčního managementu, který je uplatnitelný v organizacích všech typů a velikostí. Zaměřuje se na:

 • úplatkářství organizací;
 • úplatkářství personálem organizace, který jedná jménem organizace nebo v její prospěch;
 • úplatkářství obchodními partnery organizace, kteří jednají jménem organizace nebo v její prospěch;
 • úplatkářství organizace;
 • úplatkářství personálu organizace v souvislosti s činností organizace;
 • úplatkářství obchodních partnerů organizace ve vztahu k činnosti organizace;
 • přímé a nepřímé úplatkářství (např. úplatky nabízené nebo přijaté prostřednictvím třetí osoby nebo třetí osobou).

Podle Mezinárodního měnového fondu (MMF) se roční náklady na korupci odhadují na 1,5 až 2 biliony dolarů (2017).  

Co je úplatkářství 

Úplatkářství podle ISO 37001:2016 znamená nabízení, slibování, poskytování, přijímání nebo vyžadování neoprávněné výhody jakékoli hodnoty, finanční nebo nefinanční, přímo nebo nepřímo, bez ohledu na lokalitu a v rozporu s platnými právními předpisy jako pobídky nebo odměny pro osobu, která jedná nebo se zdráhá jednat ve vztahu k výkonu funkce této osoby.

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb. definuje úplatkářství v § 331 až § 334, kde se v odst. (1) Úplatkem se rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

Výhody zavedení systému protikorupčního managementu

Soulad s normou ISO 37001 nemůže zcela zajistit, že v organizaci nedošlo nebo nedojde k úplatkářství. Riziko korupčního jednání není možné nikdy zcela vyloučit. Nicméně ISO 37001 může organizaci pomoci při provádění nezbytných opatření k předcházení, odhalování a řešení případů úplatkářství. Organizace, které jsou certifikovány a dodržují pravidla protikorupčního managementu jsou pro své okolí důvěryhodnější.

Některé organizace, jako jsou velké společnosti v určitých průmyslových odvětvích, včetně obraného průmyslu, inženýrského stavitelství nebo těžebního průmyslu, jsou zvláště ohroženy. Téměř žádná organizace není zcela zbavena rizik spojených s nějakou formou korupce.

Zde jsou uvedeny některé výhody, které přináší zavedení systému protikorupčního managementu.

 • Předcházení, odhalování a řešení případů úplatkářství – realizace preventivních i kontrolních opatření, řízení rizik spojených s korupčním jednáním, zvládání případných incidentů spojených s úplatkářstvím.
 • Podpora antikorupční kultury na pracovišti – posílení důvěry i zapojení zaměstnanců.
 • Zvýšení důvěryhodnosti organizace – zvýšení důvěry v organizaci za strany zákazníků a dalších zainteresovaných stran, zlepšení image a dobrého jména organizace.
 • Konkurenční výhoda – zaměření organizace na kvalitu poskytovaných produktů a služeb, budování pevných základů rozvoje organizace, růst příjmů a snižování nákladů.
 • Předcházení střetu zájmů – uvědomění si důsledků korupčního jednání, zavedení procesů pro kontrolu
 • Snížení nákladů – snížení výdajů spojených s korupčním jednáním, lepší kontrola finančních toků, zvýšení efektivity procesů

Podpora při implementaci – předmět našich odborných služeb

Naši certifikovaní konzultanti Vás mohou provést celým cyklem implementace shody s požadavky ISO 37001. Další možností je volba strukturovaného přístupu, kdy dle potřeby zvolíte konkrétní služby, které potřebujete. 

Rozdílová analýza a plán projektu

Projekt implementace je obvykle zahájen posouzením stávajícího stavu, určením maturity existujících procesů a opatření a sestavením plánu projektu implementace ABMS.

Rozsah a politika systému protikorupčního managementu

Určení rozsahu ABMS podstatně ovlivňuje úsilí nutné k zavedení ABMS. Ustavení politiky protikorupčního managementu definuje základní rámec a pravidla.

Posouzení rizik

Při plánování ABMS musí být brány do úvahy rizika a příležitosti spojená s úplatkářstvím, rizika by měla být v plánovaných intervalech nebo při podstatné změně přezkoumávána.

Ustavení klíčových rolí a odpovědností

Zapojení kontrolních a řídících orgánů společnosti, ustavení osoby odpovědné za shodu, případně včetně výboru ABMS atd.

Programy zvyšování povědomí a školení

Všichni zaměstnanci musí s ohledem na svou pracovní náplň dostávat odpovídající vzdělání pro zvyšování povědomí bezpečnosti informací a musí být pravidelně informováni o změnách v politikách a postupech protikorupčního managementu.

Provozování ABMS

Due diligence, finanční a nefinanční opatření, vztahy s řízenými organizacemi či obchodními partnery, poskytování darů, pohostinnosti a jiných benefitů nebo vyšetřování a zacházení s případy korupčního jednání tvoří hlavní náplň provozování ABMS.

Audit systému protikorupčního managementu

Norma ISO 37001 vyžaduje nezávislé přezkoumávání ABMS v plánovaných intervalech nebo při významné změně. Dle požadavků může jít o interní audit nebo audit třetích stran jménem Vaší organizace.

Podpora při certifikačním auditu

Našim klientům poskytneme odpovídající podporu při certifikačním auditu tak, aby výsledkem bylo získání certifikátu od certifikačního orgánu.

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*