O společnosti

G+
linkedin

O společnosti

Společnost KRUCEK poskytuje konzultační, auditorské, technické a vzdělávací služby v oblastech:

 • informační a kybernetické bezpečnosti;
 • ochrany osobních údajů a soukromí;
 • kontinuity podnikatelských činností;
 • směrování, kontroly a řízení IT služeb;
 • řízení rizik;
 • řízení projektů.

Pomáháme organizacím i profesionálům prokázat své kompetence tím, že jim poskytujeme cenné konzultační, auditorské, technické a vzdělávací služby podle mezinárodně uznávaných standardů. Tím přispíváme k rozvoji podnikatelských činností našich zákazníkům a ke zvýšení jejich odolnosti proti narůstajícím rizikům.


Partnerské vztahy

PECB

PECB je certifikačním orgánem pro osoby, systémy řízení a produkty pro širokou škálu mezinárodních standardů. Jako celosvětový poskytovatel školení, auditů a certifikačních služeb PECB nabízí své odborné znalosti v několika oblastech včetně informační bezpečnosti, IT, kontinuity provozu, správy služeb, systémů řízení jakosti, rizik a řízení, zdraví nebo bezpečnosti.  Více informací naleznete na https://pecb.com/en.


Etický kodex

Účelem kodexu je zajištění spokojenosti našich zákazníků, kvality služeb a dodržování platných zákonů a předpisů. Klíčové zásady chování:

 1. Důvěra | Služby poskytujeme tak, abychom zvyšovali důvěru našich zákazníků.
 2. Efektivita | Pro řádné splnění zadání optimálně využíváme vlastní zdroje i zdroje našich zákazníků. 
 3. Udržitelnost | Námi poskytovaná řešení jsou ve shodě se zásadami udržitelného rozvoje.
 4. Odpovědnost | Odpovědně prezentujeme zájmy poskytovatelů konzultačních služeb odborné i široké veřejnosti.
 5. Zákonnost | Dbáme na dodržování platných zákonů a předpisů.
 6. Úcta | Naše chování odráží čestnost a přispívá ke zvyšování dobrého jména naší společnosti i profese.
 7. Integrita a profesionalita | Za všech okolností se zachováváme integritu a profesionalitu. Respektujeme práva jiných profesionálů a bez jejich souhlasu nepoužíváme proprietární informace nebo metodiky. Zajišťujeme disciplinární mechanismy k dodržování tohoto kodexu chování.


Prohlášení k politice bezpečnosti informací

Společnost KRUCEK bude pracovat na udržování a neustálém zlepšování systému systému řízení bezpečnosti informací v procesech poskytování konzultačních, auditorských i technických služeb. Cílem je chránit informace klientů a obchodních partnerů pro zajištění důvěryhodnosti činností i dobrého jména společnosti. Společnost KRUCEK deklaruje závazek poskytnout odpovídající zdroje a podporu. Svůj záměr vyjadřuje závazkem vedení společnosti KRUCEK k politice bezpečnosti informací.

Závazek vedení k politice bezpečnosti informací

V souvislosti se zavedením, udržováním a zlepšováním systému řízení bezpečnosti informací deklaruje vedení společnosti KRUCEK závazek.

 1. Definovat politiku bezpečnosti informací.
 2. Stanovovat cíle bezpečnosti informací a propagovat význam plnění těchto cílů.
 3. Definovat role, povinnosti a odpovědnosti.
 4. Zajišťovat odpovídající zdroje pro systém řízení bezpečnosti informací.
 5. Komunikovat význam bezpečnosti informací a význam dosažení shody s požadavky systému řízení bezpečnosti informací.
 6. Zajišťovat dosažení plánovaných výsledků systému řízení bezpečnosti informací.
 7. Stanovovat mezní kritéria pro akceptaci rizik.
 8. Zajišťovat provádění interních auditů pro ověření efektivnosti systému řízení bezpečnosti informací.
 9. Provádět přezkoumání vedením s cílem ověřit funkčnost a účinnost systému řízení bezpečnosti informací, a provádět aktualizaci cílů a politiky bezpečnosti informací.
 10. Prosazovat neustálé zlepšování systému řízení bezpečnosti informací.

Společnost KRUCEK zavedla a udržuje systém řízení bezpečnosti informací splňující požadavky ISO/IEC 27001 a je držitelem certifikátu č. 3009/169-19/ISMS.


Prohlášení k politice kvality

Společnost KRUCEK bude pracovat na ustavení, implementování, udržování a neustálém zlepšování systému řízení kvality v procesech poskytování konzultačních, auditorských, technických a vzdělávacích služeb. Cílem je trvale poskytovat služby, které splňují požadavky a očekávání zákazníků i příslušné požadavky zákonů a předpisů. Společnost KRUCEK deklaruje závazek poskytnout odpovídající zdroje a podporu. Svůj záměr vyjadřuje závazkem vedení společnosti KRUCEK k politice kvality.

Závazek vedení k politice kvality

V souvislosti se zavedením, udržováním a zlepšováním systému řízení kvality deklaruje vedení společnosti KRUCEK závazek.

 1. Definovat politiku kvality.
 2. Stanovovat cíle kvality a propagovat význam plnění těchto cílů.
 3. Zvažovat rizika.
 4. Zajišťovat odpovídající zdroje pro oblast řízení kvality.
 5. Komunikovat význam kvality a význam dosažení shody s požadavky systému řízení kvality.
 6. Zajišťovat dosažení plánovaných výsledků systému řízení kvality.
 7. Zapojovat, směrovat a podporovat osoby a definovat jejich role, povinnosti i odpovědnosti.
 8. Monitorovat a vyhodnocovat míru naplnění potřeb a očekávání zákazníků.
 9. Zajišťovat provádění interních auditů pro ověření efektivnosti systému řízení kvality.
 10. Provádět přezkoumání vedením s cílem ověřit funkčnost a účinnost systému řízení kvality, a provádět aktualizaci cílů a politiky kvality.
 11. Prosazovat neustálé zlepšování systému řízení kvality.

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*