Řízení služeb outsourcingu dle ISO 37500

G+
linkedin

Outsourcing dle ISO 37500

ISO 37500 je standardem, který poskytuje rámec umožňující organizacím uzavírat a rozvíjet úspěšné outsourcingové dohody. Předmětem našich profesionálních služeb je podpora organizace při navrhování a implementaci outsourcingové strategie, a pro podporu organizace během přechodu, provozování, monitorování a hodnocení outsourcingových činností.

Přínosy služeb outsourcingu

  • Zlepšení provozních činností
  • Efektivnější využití technologie a aktiv
  • Snížení nákladů práce
  • Sdílení rizik 
  • Dosahování lepších výsledků
  • Poskytování trvalé hodnoty

Předmět našich profesionálních služeb

Společnost KRUCEK poskytuje níže uvedené služby v rámci komplexních řešení nebo jednotlivě dle potřeb a kontextu klienta.

Rozdílová (GAP) analýza a ustavení projektu outsourcingu

Srovnání současného stavu a výkonnosti služeb, identifikace aplikovaných opatření. Identifikace potřeb pro zlepšení. Zpracování plánu projektu outsourcingu.

Rozsah a politika služeb outsourcingu

Definování organizačních hranic, hranic informačního systému a fyzických hranic. Navržení rozsahu outsourcingu. Definování struktury a životního cyklu řídící dokumentace služeb outsourcingu. Tvorba politiky služeb outsourcingu. Podpora při schvalování vedením, zveřejnění a šíření politik.

Řízení rizik

Popis kontextu, výběr metodiky posuzování rizik a kritérií pro analýzu rizik. Identifikace, analýza a hodnocení rizik. Ošetření rizik. Plán ošetření rizik a akceptace zbytkových rizik.

Strategie pro služby outsourcingu

Analýza strategie outsourcingu. Definice strategie outsourcingu. Aktualizace plánu projektu outsourcingu.

Organizační struktura pro služby outsourcingu

Určení organizační struktury pro služby outsourcingu. Definování rolí a povinností odpovědných osob a zúčastněných stran. Definování rolí a povinností klíčových výborů.

Cíle služeb outsourcingu

Cíle správy zdrojů, správy informací a řízení projektu. Stanovení limitů projektu (náklady, čas, kvalita).

Identifikace, výběr a jednání s poskytovateli outsourcingu

Výběr potenciálních poskytovatelů služeb outsourcingu. Sestavení žádosti o informace. Sestavení žádosti o nabídku. Dohoda o službách, detailní SLA.

Přechod a provozování služeb outsourcingu

Plánování přechodu a podpora provedení přechodu. Governance služeb outsourcingu. Řízení změn a inovací. Řízení vztahů s poskytovateli služeb outsourcingu.

Testování, měření, monitorování a hodnocení služeb outsourcingu

Určení cílů a předmětu testování, monitorování a měření. Stanovení frekvence a metody testování, monitorování a měření. Reportování výsledků.

Ošetření problémů a neshod

Definování procesu řešení problémů a neshod. Definování postupu nápravných opatření. Definování postupu preventivních opatření. Vypracování návrhů akčních plánů.

Kvalita služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality služeb dle ISO 9001 a ISO 20700, bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a projektového řízení dle ISO 21500.

Kompetence našich konzultantů:

  • Certified ISO/IEC 38500 Lead IT Governance Manager
  • Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer
  • Certified Lead Outsourcing Manager

Při provádění interního auditu (audit první stranou) nebo externího auditu třetí strany (audit druhou stranou) je uplatňována nejlepší praxe auditování systémů managementu definovaná normou ISO 19011.

Kompetence našich auditorů:

  • Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor

Napište nám:

Napište nám zprávu ...
1
*
 
2
*
 
3
*
*
*