KRUCEK>Odborné články>Větší vliv s menší stopou: Jak ISO 26000 pomáhá organizacím posilovat sociální a environmentální odpovědnost?

Větší vliv s menší stopou: Jak ISO 26000 pomáhá organizacím posilovat sociální a environmentální odpovědnost?

Vztah mezi organizacemi a okolním světem nabývá na významu, protože tlak veřejnosti na organizace, aby se chovaly společensky odpovědně a dodržovaly standardy společenské odpovědnosti firem, výrazně vzrostl. Organizace na celém světě by měly přijmout nezbytná opatření.

Norma ISO 26000 poskytuje organizacím rámec pro identifikaci a řešení sociálních a environmentálních dopadů, které mohou vzniknout v důsledku jejich činnosti.

Pokud chcete být úspěšným a odpovědným hráčem na trhu, musíte převzít odpovědnost za své jednání a v případě potřeby provést změny. Zavedení normy ISO 26000 je morálním závazkem a strategickým rozhodnutím pro udržitelnou a prosperující budoucnost vaší organizace.

Co tedy zavedení ISO 26000 obnáší?

Norma pomáhá organizaci uvědomit si odpovědnost za dopad svých rozhodnutí na společnost a životní prostředí a zároveň pokračovat v rozvoji svých aktivit bez ohrožení budoucích generací. V praxi to znamená začlenit zásady společenské odpovědnosti stanovené v normě do kontextu organizace a implementovat je v sedmi základních oblastech. Standard tak pomáhá organizacím odpovědně fungovat – tj. řídit možné nepříznivé události a jejich dopady v příslušných oblastech.

O jaké principy se jedná?

ISO 26000 definuje sedm principů společenské odpovědnosti, které by měly být v dnešní době a bez ohledu na právní formu či velikost respektovány všemi organizacemi.

Organizace mají být odpovědné za dopad své činnosti na společnost a životní prostředí. To znamená, že mají nést odpovědnost za své jednání a aktivně se snažit minimalizovat jeho škodlivé dopady. Ruku v ruce s tím mají organizace zajistit otevřenost a transparentnost rozhodovacích procesů a komunikace s veřejností. Organizace musí vytvořit systém, který v maximální možné míře zajistí dodržování obecně závazných právních předpisů a mezinárodních norem chování. V současné době se stalo standardem a konkurenční výhodou deklarovat a uplatňovat morální hodnoty a etické chování v každodenní činnosti organizace. Kromě těchto hodnot musí úspěšná organizace také respektovat potřeby a zájmy všech zainteresovaných stran, jako jsou zákazníci, zaměstnanci, dodavatelé a další. K naplnění této zásady nepochybně patří i respektování lidských práv. 

Existují oblasti relevantní pro všechny typy organizací?

Ano. Kromě sedmi principů identifikuje norma také sedm témat, které přispívají k společenské odpovědnosti organizací. Tyto tematické oblasti zahrnují:

Good governance | Řízení a správa organizace tzn. přizpůsobte systém, jímž organizace přijímá a realizuje rozhodnutí a který umožní organizaci zavést do praxe výše uvedené principy společenské odpovědnosti.

Lidská práva | Dodržujte základní lidská práva v organizaci a v jejím působení, včetně otázek jako jsou diskriminace, nábor zaměstnanců, pracovní podmínky a dodržování lidských práv v řetězci dodavatelů.

Praktiky z oblasti pracovních vztahů | Zajistěte bezpečné a zdravotně nezávadné pracovní podmínky a zamezte diskriminaci.

Životní prostředí | Minimalizujte negativní dopady činností organizace na životní prostředí a přispívejte k ochraně přírody.

Etika v podnikání | Dodržujte etické principy v oblastech jako jsou transparentnost, spravedlivost, zodpovědnost a respektování vlastnických práv.

Ochrana spotřebitelů | Respektujte a ochraňte práva a zájmy zákazníků a spotřebitelů a zajistěte dodávky svých výrobků a služeb.

Komunitní angažovanost a rozvoj | Rozvíjejte společnost a region, podpořte obyvatele a ostatní komunity v místě podnikání a přispívejte k hospodářskému rozvoji.

Jaké jsou přínosy zavedení ISO 26000?

Posílení pověsti | Zavedení ISO 26000 může pomoci zlepšit pověst organizace jako společensky odpovědné a etické společnosti, což může pozitivně ovlivnit její vztahy se zákazníky, partnery a veřejností.

Zvýšení konkurenceschopnosti | Společenská odpovědnost a udržitelnost se stávají stále důležitějšími faktory při rozhodování zákazníků a výběru obchodních partnerů, což může zvýšit konkurenceschopnost organizace.

Minimalizace rizika | Zavedení normy ISO 26000 může organizaci pomoci minimalizovat rizika spojená s nedodržováním standardů společenské odpovědnosti a snížit tak pravděpodobnost soudních sporů, sankcí a dalších negativních dopadů na organizaci.

Zlepšení efektivity | ISO 26000 nabízí organizacím strukturovaný a systematický přístup k implementaci společenské odpovědnosti, který může zvýšit efektivitu a výkonnost organizace v oblasti udržitelnosti a společenské odpovědnosti.

Zlepšení vztahů se zainteresovanými stranami | Zavedení ISO 26000 může organizaci pomoci lépe porozumět potřebám a očekáváním zainteresovaných stran a zlepšit vztahy s nimi.

Zvýšení motivace zaměstnanců | Organizace zaměřené na společenskou odpovědnost mohou motivovat své zaměstnance a zlepšit firemní kulturu, což vede ke zvýšení produktivity a snížení fluktuace zaměstnanců.

Jaké mohou být příklady implementace ISO 26000 v organizacích?

Korporace

Velké korporace mohou použít ISO 26000 zejména k identifikaci a řešení sociálních a environmentálních vlivů své činnosti. To může zahrnovat zlepšení pracovních podmínek zaměstnanců, snížení emisí skleníkových plynů a podporu obyvatel v místě podnikání.

Malé a střední podniky

ISO 26000 může být také implementován malými a středními podniky, které chtějí zvýšit svou sociální odpovědnost. To může zahrnovat například podporu místních dodavatelů, snížení spotřeby energie a vody a poskytování školení pro zaměstnance.

Neziskové organizace

Neziskové organizace mohou použít ISO 26000 mimo jiné k identifikaci a řešení sociálních a environmentálních vlivů svého programu. To může zahrnovat zlepšení způsobu, jakým organizace komunikuje s veřejností, zvýšení transparentnosti finančního hospodaření a podporu lidských práv.

Veřejný správa

Organizace státní správy nebo samosprávy mohou také implementovat ISO 26000 k tomu, aby zajistily, že jejich politiky a programy jsou v souladu se sociálními, etickými a environmentálními zásadami. To může zahrnovat například zajištění rovných příležitostí a ochrany lidských práv.

Akademické instituce

Univerzity a další akademické instituce mohou použít ISO 26000 k tomu, aby zajistily, že jejich výzkum a vzdělávací programy jsou v souladu se sociálními, etickými a environmentálními zásadami. To může zahrnovat například podporu inovativního výzkumu, poskytování školení pro studenty a zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro zaměstnance.

Struktura a požadavky ISO 26000

Norma je rozdělena do sedmi kapitol, v nichž je uveden rozsah, základní pojmy, vysvětlení důležitých faktorů a podmínek, které ovlivňují společenskou odpovědnost, a její zásady. Norma rovněž usměrňuje základní témata a integraci společenské odpovědnosti. Kromě toho obsahuje také dvě přílohy, a to příklady dobrovolných iniciativ a nástrojů v oblasti společenské odpovědnosti a vysvětlení zkratek používaných v normě.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí