KRUCEK>Obchodní podmínky – vzdělávací služby

Obchodní podmínky – vzdělávací služby

Úvod

Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti společnosti KRUCEK, s.r.o., se sídlem Dlážděná 1586/4, Nové Město, 110 00,  Praha 1, Česká republika, IČ: 02037297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C 336584 („Poskytovatel”) v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb, pořádáním kurzů a školení („Služby“). Poskytovatel je partnerským školicím střediskem společnosti PECB, globálního poskytovatele služeb v oblasti profesních certifikací.

Objednávka vzdělávacích služeb

 • Služby jsou klientovi (“Objednatel“) poskytovány prezenčně, online, formou  samostudia či e-Learningu na základě smlouvy („Smlouva“).

 • Smlouva je ve vztahu ke konkrétnímu vzdělávacímu kurzu nebo školení („Kurz“) uzavřena písemně, přičemž za písemnou formu se považuje formální objednávka nebo e-mail („Objednávka”). 

 • Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je Objednateli doručeno přijetí Objednávky elektronicky ze strany Poskytovatele. Zasláním Objednávky vyjadřuje Objednatel souhlas s obchodními podmínkami. 

 • Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Objednateli Kurz a závazek Objednatele zaplatit Poskytovateli odměnu („Odměna“) na základě cenové nabídky, která má platnost 3 měsíce.

 • Měnit či doplňovat Smlouvu lze pouze písemnou formou.

 • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy. 

Platební podmínky

 • Ceny Kurzu jsou uvedeny v CZK nebo EUR v částce bez DPH. DPH v zákonné výši bude připočteno k částce fakturované Poskytovatelem. 

 • Odměna proběhne formou proforma faktury a následným vystavením faktury, kterou Poskytovatel zašle elektronicky Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, pokud nebude dohodnuto písemně jinak. 

 • Splatnost faktur Poskytovatele je 14 dní, pokud nebude dohodnuto písemně jinak.

Storno podmínky a změna termínu kurzů

 • Odhlášení z Kurzu musí Objednatel provést vždy písemně. Odhlásí-li se Objednatel z Kurzu méně než 7 dní před datem Kurzu nebo neúčastní-li se Kurzu, je povinen zaplatit celou částku Odměny jako storno poplatek. 

 • Objednatel může kdykoliv před zahájením Kurzu nahradit původně přihlášenou osobu jinou osobu, aniž by mu za tuto změnu byly účtovány jakékoli poplatky. 

 • Poskytovatel má právo přesunout datum konání Kurzu z důvodu, které nemůže ovlivnit (přerušení dodávky proudu, náhlé onemocnění lektora atd.).

 • Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit termín/místo konání Kurzu, o čemž je Poskytovatel povinen Objednatele bezodkladně informovat. V případě, že Objednatel nebude s přesunutím nového termínu/místa souhlasit, Poskytovatel je povinen mu vrátit celou částku Odměny. 

 • Poskytovatel si rovněž vyhrazuje právo neuskutečnit plánovaný Kurz. O zrušení Kurzu Poskytovatel informuje Objednatele bez zbytečného odkladu poté, kdy bylo o zrušení rozhodnuto. Poskytovatel je rovněž povinen vrátit Objednateli Odměnu, která byla za zrušený Kurz předem zaplacena.

Duševní vlastnictví, autorská práva

 • Objednatel je povinen respektovat práva duševního vlastnictví Poskytovatele a třetích stran. Objednatel je oprávněn používat Platformu PECB, jakož i školicí materiály obdržené v jakékoliv podobě výhradně pro své osobní potřeby a nesmí je poskytovat či zpřístupňovat třetím osobám. 

 • Veškeré školicí materiály jsou chráněny autorskými právy, nesmí být reprodukovány, distribuovány nebo modifikovány bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.

 • Objednatel není oprávněn pořizovat audio nebo videozáznamy Kurzu Poskytovatele.

 • Je výslovně zakázáno používat bez předchozího souhlasu Poskytovatele loga, obrázky nebo texty z webu, obchodních nabídek nebo jiných zdrojů Poskytovatele. Za každé jejich jednotlivé použití je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč; právo na náhradu škody nebo jiné újmy zůstává tímto nedotčeno.

Ukončení Smlouvy

 • Smlouva může být ukončena dohodou Objednatele a Poskytovatele. V tomto případě Smlouva zanikne s účinností ke dni uplynutí lhůty stanovené v dohodě o ukončení.

 • Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit, jestliže by plnění Smlouvy bylo v rozporu s právními předpisy nebo požadavky regulačních orgánů.

 • Poskytovatel může od Smlouvy odstoupit, porušil-li Objednatel Smlouvu nebo tyto obchodní podmínky podstatným způsobem.

 • Odstoupení od Smlouvy je účinné ode dne doručení písemného oznámení Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy Objednateli.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel zpracovává osobní údaje s platnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů). Podrobnější informace ke zpracování osobních údajů, Vašim právům jsou k nalezení v Prohlášení o ochraně soukromí na našich webových stránkách.

Závěr

 • Znění obchodních podmínek může Poskytovatel kdykoliv měnit či doplňovat. Práva a povinnosti Objednatelů se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.

 • Zájemci o vzdělávací aktivity Poskytovatele souhlasí s tím, aby jim Poskytovatel zasílal nabídky na další vzdělávací aktivity.

 • Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 11. 2022.