KRUCEK>Obchodné podmienky – vzdelávacie služby

Obchodné podmienky – vzdelávacie služby

Úvod 

Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti KRUCEK, s.r.o., so sídlom Dlážděná 1586/4, Nové Město, 110 00, Praha 1, Česká republika, IČO: 02037297, zapísanej v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C 336584 (ďalej len „Poskytovateľ“) v súvislosti s poskytovaním vzdelávacích služieb, kurzov a školení (ďalej len „Služby“). Poskytovateľ je partnerským školiacim strediskom PECB, globálneho poskytovateľa odborných certifikačných služieb.

Objednávka vzdelávacích služieb

 • Služby sa poskytujú klientovi („Zákazník“) na báze denného, online, samoštúdia alebo e-learningu na základe zmluvy („Zmluva“).

 • Zmluva sa uzatvára písomne v súvislosti s konkrétnym vzdelávacím kurzom alebo školením (ďalej len “ Kurz“), pričom za písomnú formu sa považuje formálna objednávka alebo e-mail (ďalej len „Objednávka“). 

 • Zmluva je uzavretá okamihom, keď Zákazník obdrží elektronickú akceptáciu Objednávky zo strany Poskytovateľa. Odoslaním objednávky Zákazník súhlasí s týmito podmienkami. 

 • Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zákazníkovi Kurz a záväzok Zákazníka zaplatiť Poskytovateľovi odmenu („Odmena“) na základe cenovej ponuky, ktorá je platná 3 mesiace.

 • Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať len písomne.

 • Tieto podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

Platobné podmienky

 • Ceny kurzu sú uvedené v CZK alebo EUR bez DPH. K sume fakturovanej Poskytovateľom bude pripočítaná DPH v zákonnej výške. 

 • Odmena bude mať formu zálohovej faktúry a následnej faktúry, ktorú Poskytovateľ zašle Objednávateľovi elektronicky bez zbytočného odkladu po uzavretí Zmluvy, ak nie je písomne dohodnuté inak. 

 • Splatnosť faktúr Poskytovateľa je 14 dní, ak nie je písomne dohodnuté inak.

Podmienky zrušenia a zmeny termínov kurzov

 • Zákazník musí od kurzu odstúpiť vždy písomne. Ak Zákazník odstúpi od Kurzu v lehote kratšej ako 7 dní pred dátumom konania Kurzu alebo sa Kurzu nezúčastní, je povinný uhradiť plnú výšku Poplatku ako storno poplatok. 

 • Zákazník môže kedykoľvek pred začatím kurzu nahradiť pôvodne prihlásenú osobu inou osobou bez toho, aby mu vznikli akékoľvek poplatky za takéto nahradenie. 

 • Poskytovateľ má právo zmeniť termín kurzu z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť (výpadok elektrickej energie, náhle ochorenie inštruktora atď.).

 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu/miesta konania kurzu, o čom je povinný bezodkladne informovať Zákazníka. V prípade, že Zákazník nesúhlasí so zmenou termínu/miesta, Poskytovateľ je povinný vrátiť plnú výšku Poplatku. 

 • Poskytovateľ si tiež vyhradzuje právo neuskutočniť plánovaný kurz. Poskytovateľ je povinný informovať objednávateľa o zrušení kurzu bez zbytočného odkladu po tom, ako bolo rozhodnuté o zrušení kurzu. Poskytovateľ je tiež povinný vrátiť Zákazníkovi poplatok, ktorý bol za zrušený kurz vopred zaplatený.

Duševné vlastníctvo a autorské práva

 • Zákazník je povinný rešpektovať práva duševného vlastníctva Poskytovateľa a tretích strán. Zákazník je oprávnený používať platformu PECB, ako aj školiace materiály získané v akejkoľvek forme výlučne pre svoju osobnú potrebu a nesmie ich poskytovať ani sprístupňovať tretím osobám. 

 • Všetky školiace materiály sú chránené autorskými právami a nesmú sa reprodukovať, šíriť ani upravovať bez písomného súhlasu vlastníka autorských práv.

 • Objednávateľ nie je oprávnený vyhotovovať zvukové alebo obrazové záznamy z kurzu Poskytovateľa.

 • Je výslovne Zakázané bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa používať logá, obrázky alebo texty z webovej stránky Poskytovateľa, komerčných ponúk alebo iných zdrojov Poskytovateľa. Za každé jednotlivé použitie zaplatí Zákazník poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 000 Kč; právo na náhradu škody alebo inej ujmy zostáva nedotknuté.

Ukončenie zmluvy

 • Zmluva môže byť ukončená dohodou medzi Zákazníkom a Poskytovateľom. V takom prípade sa zmluva ukončí s účinnosťou odo dňa uplynutia lehoty uvedenej v dohode o ukončení zmluvy.

 • Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak by plnenie zmluvy bolo v rozpore so zákonom alebo požiadavkami regulačných orgánov.

 • Poskytovateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak Zákazník podstatným spôsobom porušil zmluvu alebo tieto zmluvné podmienky.

 • Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia Poskytovateľa o odstúpení od Zmluvy Zákazníkovi.

Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ spracúva osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov, vašich právach nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na našej webovej stránke.

Záver

 • Poskytovateľ môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť. Práva a povinnosti Zákazníkov sa vždy riadia znením Obchodných podmienok, za ktorých nadobudli účinnosť.

 • Záujemcovia o vzdelávacie aktivity Poskytovateľa súhlasia s tým, aby im Poskytovateľ zasielal ponuky na ďalšie vzdelávacie aktivity.

 • Tieto podmienky sú platné a účinné od 1. novembra 2022.