KRUCEK>Odborné články

Odborné články

19. 4. 2024

Nová norma ISO/IEC 42001 – Informačné technológie – Umelá inteligencia – Systém manažmentu

 • AI
 • AIMS
 • ISO 42001

Koncom roka 2023 bola vydaná úplne nová norma ISO/IEC 42001:2023 Informačné technológie – Umelá inteligencia – Systém manažmentu, ktorá špecifikuje požiadavky a poskytuje odporúčania na vytvorenie, implementáciu, údržbu a neustále zlepšovanie systému manažmentu umelej inteligencie (AIMS). Norma sa vzťahuje na všetky organizácie, ktoré poskytujú alebo používajú produkty alebo služby využívajúce systémy umelej inteligencie. Systém umelej inteligencie je…

Viac
13. 7. 2023

Bola vydaná nová norma ISO/IEC 27032:2023 Kybernetická bezpečnosť – Pokyny pre internetovú bezpečnosť

 • Cybersecurity
 • ISMS
 • ISO 27001
 • ISO 27002
 • ISO 27032
 • ISO 27701

V júni bola vydaná norma ISO/IEC 27032:2023 Kybernetická bezpečnosť – Pokyny pre internetovú bezpečnosť, ktorá nahradila normu ISO/IEC 27032:2012 Informačné technológie – Bezpečnostné techniky – Pokyny pre kybernetickú bezpečnosť. Internet je globálna sieť, ktorú organizácie používajú na všetku komunikáciu. Keďže niektoré subjekty zameriavajú svoje útoky na tieto siete, je veľmi dôležité riešiť príslušné bezpečnostné riziká….

Viac
7. 3. 2023

Větší vliv s menší stopou: Jak ISO 26000 pomáhá organizacím posilovat sociální a environmentální odpovědnost?

 • ESG
 • GRC
 • ISO 26000

Vztah mezi organizacemi a okolním světem nabývá na významu, protože tlak veřejnosti na organizace, aby se chovaly společensky odpovědně a dodržovaly standardy společenské odpovědnosti firem, výrazně vzrostl. Organizace na celém světě by měly přijmout nezbytná opatření. Norma ISO 26000 poskytuje organizacím rámec pro identifikaci a řešení sociálních a environmentálních dopadů, které mohou vzniknout v důsledku jejich činnosti. Pokud chcete být…

Viac
29. 5. 2022

Analýza rozdielov systému riadenia a kontrolných opatrení

 • Analysis
 • GAP
 • MS

Organizácie zavádzajú systémy riadenia a príslušné kontrolné opatrenia podľa medzinárodných noriem ISO alebo špecifických právnych alebo regulačných požiadaviek. Analýza nedostatkov alebo analýza medzier (GAP analýza) sa používa na identifikáciu súčasného stavu a na určenie činností potrebných na prechod do požadovaného cieľového stavu. Referenčná hodnota vychádza z príslušných zákonných, regulačných alebo normatívnych požiadaviek a odporúčaní. Analýzu medzier systému riadenia alebo…

Viac
18. 4. 2022

Hodnotenie úrovne governance organizácií

 • Governance
 • GRC
 • ISO 37000
 • ISO 37004

Potreba efektívneho governance (riadenia) organizácií je čoraz dôležitejšia. Všetky zainteresované strany očakávajú, že organizácie, ktoré priamo ovplyvňujú ich životy, budú dobre riadené, a to nielen podľa finančných ukazovateľov. Riadiaci orgán je zodpovedný za vytvorenie a udržiavanie rámca governance organizácie s cieľom dosiahnuť efektívnu výkonnosť, zodpovedné riadenie a etické správanie.  Podmienky, zásady a aspekty governance spoločností Prvá medzinárodná norma ISO 37000…

Viac