KRUCEK>O spoločnosti

O spoločnosti

Naša misia

Prispievame k rozvoju podnikateľských aktivít našich zákazníkov zvyšovaním ich odolnosti voči narastajúcim rizikám.

Naša vízia

Poskytujeme konzultačné, audítorské, technické a vzdelávacie služby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, umelé inteligencie, ochrany súkromia, kontinuity podnikania, digitalizácie a riadenia IT služieb, kvality, riadenie rizík a súladu s predpismi. Poskytujeme pokročilé softvérové nástroje pre efektívnu správu týchto oblastí. Na zabezpečenie kvality, efektívnosti a udržateľnosti našich produktov a služieb používame medzinárodne uznávané štandardy.

Partnerské vzťahy

PECB je certifikačný orgán, ktorý poskytuje vzdelávacie , certifikačné a osvedčovacie programy pre jednotlivcov v širokej škále oblastí. PECB, ktorý je prítomný vo viac ako 150 krajinách, pomáha odborníkom preukázať ich kompetencie v rôznych oblastiach odbornosti poskytovaním hodnotných hodnotiacich, certifikačných a osvedčovacích programov podľa medzinárodne uznávaných noriem.

LogicGate je moderná spoločnosť na optimalizáciu rizík, ktorá umožňuje organizáciám proaktívne transformovať riziká. Pretože riadenie rizík je tímový šport, vytvorili Risk Cloud® – najrýchlejšiu a najviac spolupracujúcu platformu GRC na trhu. Pomáha vám rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam. Nebojte sa inovovať a vytvárať nové procesy za chodu. Na riadení rizík môžete spolupracovať v rámci celej organizácie. Risk Cloud od spoločnosti LogicGate vám poskytuje skutočne holistický pohľad na riziká, ktorý jednoducho nemôžete získať z jednotlivých čiastkových riešení. Koniec koncov, veľké spoločnosti nevznikajú vyhýbaním sa rizikám – vznikajú výberom tých správnych.

Kariéra

Začínate svoju kariéru alebo ste skúsený profesionál? Máte chuť pracovať na zaujímavých a medzinárodných projektoch? V súčasnosti prijímame kolegov na tieto pozície:

Bezpečnost informácií

Spoločnosť KRUCEK zaviedla a udržuje systém riadenia bezpečnosti informácií spĺňajúci požiadavky ISO/IEC 27001 a je držiteľom certifikátu č. 3009/169-19/ISMS.

Certifikované činnosti | Poradenské, technické a audítorské činnosti v oblasti systémov manažmentu, informačných technológií a spracovania dát.

Etický kódex

Odpovednost vo vztahu k verejnosti

  • Efektivita | Pre riadne splnenie zadania dbáme na optimálne využitie vlastných zdrojov, ako aj zdrojov našich zákazníkov.
  • Udržateľnosť | Námi poskytované riešenia sú v súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja.
  • Zodpovednosť | Zodpovedne reprezentujeme záujmy poskytovateľov služieb vo vztahu k širokej verejnosti.
  • Zákonnost | Pri plnení našich úloh dbáme na dodržiavanie platných zákonov a predpisov.
  • Dôvera | Všetky činnosti vykonávame tak, aby sme zvyšovali dôveru zúčastněných strán.

Odpovednost vo vztahu k profesii

  • Respekt k profesi | Správanie odráža čestnosť a prispieva k zvyšovaniu dobrého mena našej profesie.
  • Integrita a profesionalita | Za všetkých okolností zachovávame integritu a profesionalitu. Respektujeme práva iných profesionálov v odbore a bez ich súhlasu nepoužívame chránené informácie alebo metodiky. Zajišťujeme disciplinárne mechanizmy k dodržiavaniu tohto kódexu správania.