KRUCEK>Odborné články>Hodnocení úrovně governance organizací

Hodnocení úrovně governance organizací

Potřeba efektivního governance (řízení a správy) organizací nabývá na významu. Všechny zúčastněné strany očekávají, že organizace, které přímo ovlivňují jejich životy, jsou dobře vedeny, a to nad rámec pouhých finančních ukazatelů. Řídící orgán je odpovědný za vytvoření a udržování rámce governance organizace tak, aby bylo dosaženo efektivní výkonnosti, odpovědného hospodaření, etického chování. 

Podmínky, zásady a aspekty governance organizací

V roce 2021 byla vydána první mezinárodní norma ISO 37000, která poskytuje podmínky, zásady a klíčové praktické aspekty v oblasti governance organizací. Norma je určena řídícím orgánům i skupinám, kterým pomáhá lépe pochopit a naplnit jejich povinnosti tak, aby jimi vedené organizace naplnily svůj účel. Norma je také určena zúčastněným stranám, které se podílejí na governance organizace (například vlastníci, zakladatelé atp.) nebo jsou organizací a jejím governance ovlivněny (zákazníci, minoritní akcionáři, zaměstnanci, komunity atd.).

Řízení a správa (governance) organizace: Na lidech založený systém, pomocí něhož je organizace vedena, dozorována a zodpovídá za dosažení svého definovaného účelu.

Rámec řízení a správy (governance) organizace: Strategie, politiky řízení a správy, rozhodovací struktury a odpovědnosti, jejichž prostřednictvím funguje uspořádání řízení a správy organizace. 

Řídící orgán (governing body): Osoba nebo skupina osob, které mají konečnou odpovědnost za celou organizaci.
POZNÁMKA: Řídícím orgánem může například být představenstvo, dozorčí rada, jediný ředitel, několik společných ředitelů nebo správců.

Řídící skupina (governing group): Osoba nebo skupina osob, které řídí a spravují organizaci.

Povinnosti řídícího orgánu

Řídící orgán má konečnou odpovědnost za celou organizaci. Z toho plyne řada povinností. V kontextu tohoto článku nás zajímají povinnosti, které souvisejí s hodnocením toho, jak jsou v organizaci naplňovány podmínky, zásady a příslušné aspekty praxe v oblasti governance. 

V této souvislosti by řídící orgán měl posuzovat vlastní kompetence, struktury a procesy. Řídící orgán by také měl podávat čestné a transparentní zprávy o hodnocení dosažených výsledků v oblasti governance, včetně údajů o vyspělosti governance organizace. Obě uvedené povinnosti mohou být splněny s využitím modelu určení úrovně vyspělosti stávajícího stavu (viz kapitola Úroveň governance organizace).

Přínosy řádného governance organizací

 • Zlepšené vytváření dlouhodobé hodnoty pro zainteresované strany
 • Efektivní hospodaření se zdroji 
 • Zlepšení odolnosti a výkonnosti organizace 
 • Zlepšení efektivity rozhodování 
 • Zlepšení skladby a udržení zaměstnanců
 • Větší důvěra investorů a věřitelů 
 • Zvýšení hodnoty nehmotných aktiv organizace

Úroveň governance organizace

Dříve neexistoval žádný mezinárodně dohodnutý přístup, podle kterého by bylo možné měřit úroveň governance organizace. A bez takového vzoru bylo problematické identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, jakož i bylo problematické posoudit vyspělost governance organizace a informovaně ji porovnat s ostatními organizacemi.

Připravovaná mezinárodní norma ISO 37004 poskytne celosvětově použitelné prostředky pro měření vyspělosti governance organizací všech typů a velikostí. Umožní řídicím orgánům i skupinám a příslušným zúčastněným stranám změřit a vyhodnotit úroveň vyspělosti governance organizace a následně přijímat informovaná rozhodnutí o opatřeních pro zlepšení a pro dosažení požadovaného stavu. 

Hodnocení úrovně vyspělosti governance organizace 

Účelem hodnocení vyspělosti governance je určit míru jistoty, s jakou mohou zainteresované strany (vlastníci, zřizovatelé, dozorové a regulační orgány, klienti, zaměstnanci, odbory atd.) důvěřovat schopnosti řídícího orgánu vést organizaci.

Měření vyspělosti governance

Měření vyspělosti governance slouží k hodnocení vyspělosti, s jakou jsou uplatňovány podmínky a zásady governance definované v normě ISO 37000, s přihlédnutím ke klíčovým aspektům praxe. Toto hodnocení se soustředí na chování řídícího orgánu (kvalitativní aspekt) a postupy governance a jejich efektivnost a účinnost (kvantitativní aspekty). 

Rámec pro měření vyspělosti governance organizace je vymezen zásadami měření, činnostmi měření, stupnicemi pro hodnocení měření, jakož i agregací výsledků měření. Agregace umožňuje konsolidovaný pohled na výsledky měření, například umožňuje:

 • porozumět celkové vyspělosti chování, efektivnosti nebo účinnosti governance napříč všemi zásadami governance,
 • porozumět celkové úrovni vyspělosti při uplatňování konkrétní zásady governance,
 • porovnat celkovou úroveň vyspělosti governance jedné organizace s jinou.

Zlepšování governance organizace

Nelze prostě jen usilovat o nejvyšší úroveň vyspělosti governance organizace. Organizace by měla usilovat o úroveň vyspělosti governance, která je pro ni nejvhodnější. Jde o klíčové hledisko. Pokud se neuplatní, může to vést k nevhodnému čerpání zdrojů nebo ke snížení akceschopnosti organizace.

Aktivity vedoucí ke zvýšení vyspělosti governance organizace by měly být prioritizovány a jejich realizace by měla být dobře naplánována.

Máte zájem?


  Prohlášení o ochraně soukromí