KRUCEK>Odborné články>Hodnotenie úrovne governance organizácií

Hodnotenie úrovne governance organizácií

Potreba efektívneho governance (riadenia) organizácií je čoraz dôležitejšia. Všetky zainteresované strany očakávajú, že organizácie, ktoré priamo ovplyvňujú ich životy, budú dobre riadené, a to nielen podľa finančných ukazovateľov. Riadiaci orgán je zodpovedný za vytvorenie a udržiavanie rámca governance organizácie s cieľom dosiahnuť efektívnu výkonnosť, zodpovedné riadenie a etické správanie. 

Podmienky, zásady a aspekty governance spoločností

Prvá medzinárodná norma ISO 37000 bola zverejnená v roku 2021 a stanovuje podmienky, zásady a kľúčové praktické aspekty správy a governance spoločností. Norma je určená riadiacim orgánom a skupinám, aby im pomohla lepšie pochopiť a plniť ich povinnosti tak, aby organizácie, ktoré vedú, boli vhodné na daný účel. Norma je určená aj zainteresovaným stranám, ktoré sa podieľajú na riadení organizácie (napr. vlastníci, zakladatelia atď.) alebo sú ovplyvnené organizáciou a jej riadením (zákazníci, menšinoví akcionári, zamestnanci, komunity atď.).

Riadenie (governence) organizácie: systém založený na ľuďoch, pomocou ktorého je organizácia riadená, kontrolovaná a zodpovedná za dosiahnutie svojho definovaného cieľa.

Rámec riadenia (governence) organizácie: Stratégie, politiky riadenia, rozhodovacie štruktúry a zodpovednosť, prostredníctvom ktorých fungujú mechanizmy riadenia organizácie.

Riadiaci orgán (governing body): Osoba alebo skupina osôb, ktoré majú konečnú zodpovednosť za celú organizáciu.
POZNÁMKA: Riadiacim orgánom môže byť napríklad predstavenstvo, dozorná rada, jeden riaditeľ, niekoľko spoločných riaditeľov alebo správcov.

Riadiaca skupina (governing group): Osoba alebo skupina osôb, ktoré riadia organizáciu.

Povinnosti riadiaceho orgánu

Riadiaci orgán má konečnú zodpovednosť za celú organizáciu. Z toho vyplýva niekoľko povinností. V kontexte tohto článku nás zaujímajú tie povinnosti, ktoré súvisia s posudzovaním toho, ako sa v organizácii plnia podmienky, zásady a príslušné aspekty praxe riadenia.

V tejto súvislosti by riadiaci orgán mal posúdiť svoje vlastné kompetencie, štruktúry a procesy. Riadiaci orgán by mal tiež čestne a transparentne podávať správy o hodnotení výkonnosti riadenia vrátane údajov o vyspelosti governance organizácie. Obe tieto povinnosti možno splniť pomocou modelu na určenie úrovne vyspelosti súčasného stavu (pozri kapitolu o úrovni riadenia organizácie).

Výhody dobrej správy a riadenia spoločnosti

 • Zlepšená dlhodobá tvorba hodnoty pre zainteresované strany
 • Efektívne riadenie zdrojov
 • Zlepšenie odolnosti a výkonnosti organizácie
 • Zlepšenie účinnosti rozhodovania
 • Zlepšenie zloženia a udržanie zamestnancov
 • Zvýšená dôvera investorov a veriteľov
 • Zvýšenie hodnoty nehmotného majetku organizácie

Úroveň governance organizácie

Predtým neexistoval medzinárodne dohodnutý prístup, na základe ktorého by sa dala merať úroveň governance organizácie. Bez takejto šablóny bolo ťažké identifikovať oblasti na zlepšenie, ako aj posúdiť vyspelosť governance organizácie a vykonať informované porovnanie s inými organizáciami.

Pripravovaná medzinárodná norma ISO 37004 poskytne celosvetovo použiteľný prostriedok na meranie vyspelosti governance organizácií všetkých typov a veľkostí. Umožní riadiacim orgánom a správnym radám, ako aj skupinám a príslušným zainteresovaným stranám merať a posudzovať úroveň vyspelosti governance organizácie a následne prijímať informované rozhodnutia o opatreniach na zlepšenie a dosiahnutie želaného stavu.

Posúdenie úrovne vyspelosti riadenia organizácie

Cieľom hodnotenia vyspelosti governance je určiť mieru dôvery zainteresovaných strán (vlastníkov, zakladateľov, dozorných a regulačných orgánov, klientov, zamestnancov, odborov atď.) v schopnosť riadiaceho orgánu viesť organizáciu.

Meranie vyspelosti governance

Meranie vyspelosti governance sa používa na posúdenie vyspelosti, s akou sa uplatňujú podmienky a zásady governance definované v norme ISO 37000, pričom sa zohľadňujú kľúčové aspekty praxe. Toto hodnotenie sa zameriava na správanie riadiaceho orgánu (kvalitatívny aspekt) a postupy riadenia a ich účinnosť a efektívnosť (kvantitatívny aspekt).

Rámec na meranie vyspelosti governance organizácie je definovaný princípmi merania, činnosťami merania, stupnicami hodnotenia merania a agregáciou výsledkov merania. Agregácia poskytuje konsolidovaný pohľad na výsledky merania, napríklad umožňuje:

 • pochopiť celkovú vyspelosť, efektívnosť alebo účinnosť všetkých princípov governance,
 • pochopiť celkovú úroveň vyspelosti pri uplatňovaní konkrétneho princípu governance,
 • porovnať celkovú úroveň vyspelosti riadenia jednej organizácie s inou.

Zlepšenie riadenia organizácie

Nemôžete sa jednoducho usilovať o najvyššiu úroveň vyspelosti governance organizácie. Organizácia by sa mala usilovať o dosiahnutie takej úrovne vyspelosti governance, ktorá je pre ňu najvhodnejšia. To je kľúčový faktor. Ak sa neuplatňuje, môže viesť k nevhodnému využívaniu zdrojov alebo k zníženiu akcieschopnosti organizácie.

Činnosti na zvýšenie vyspelosti governance organizácie by mali byť prioritné a dobre naplánované.

Máte záujem?


  Spracovanie osobných údajov