Management rizik

Všechny organizace jsou vystaveny vnitřním i vnějším vlivům, které vytvářejí nejistotu, zda budou schopny dosáhnout svých cílů. Řízení rizik pomáhá organizacím identifikovat možné hrozby a příležitosti, určovat vhodné strategie či opatření a přijímat informovaná rozhodnutí. Management rizik je nezbytnou součástí governance organizace na všech úrovních a ve všech činnostech.

Management rizik dle normy ISO 31000

Norma ISO 31000 definuje zásady a poskytuje pokyny pro vytvoření rámce a procesu pro management rizik. Norma IEC 31010 popisuje některé techniky, které je možné v procesech managementu rizik použít.

Aby bylo řízení rizik efektivní, měly by organizace přijmout zásady ISO 31000 na všech úrovních – strategické, programové a projektové i provozní. Organizace by měly zavést také rámec pro management rizik, který pomáhá při účinném řízení rizik prostřednictvím procesu managementu rizik. Proces managementu rizik pak primárně řeší identifikaci, analýzu, hodnocení a ošetření rizik.

Přínosy ERM pro organizaci

  • Včasné odhalování nově vznikajících rizik
  • Zohlednění hrozby extrémních událostí
  • Přizpůsobování strategií chuti riskovat
  • Identifikace a posouzení všech příslušných rizik
  • Nastolení kultury zohledňování rizik v organizaci

Předmět našich odborných služeb

1 | Analýza stávajícího systému a plánování ERM projektu

Analýza kontextu organizace a rozdílová analýza současného stavu Srovnání současné výkonnosti managementu rizik s doporučeními ISO 31000 Identifikace potřeb pro zlepšení Zpracování plánu projektu ERM

2 | Vytvoření a zavedení ERM

Definování organizační struktury, rolí a odpovědností osob a příslušných výborů Návrh politiky managementu rizik Určení kritérií pro akceptaci rizik 

3 | Návrh specifických pokynů a metod managementu rizik

Návrh specifických pokynů a metod managementu rizik pro jednotlivé obory Doporučení k výběru nástrojů nebo tvorba nástrojů pro podporu procesů managementu rizik

4 | Provádění procesů managementu rizik ve specifických oblastech

Vedení procesu managementu rizik Zapojení expertů pro specifická témata – kontinuita podnikání, informační a kybernetická bezpečnost, ochrana soukromí, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, compliance management, rizika v dodavatelských vztazích atp.

Využití pokročilých GRC aplikací 

Náročnost realizace procesů managementu rizik roste s velikostí organizace a je ovlivněna oborem podnikání i s vyspělostí systému managementu. Komplexním organizacím doporučujeme využít pokročilé modulární nástroje.

Více informací naleznete v sekci Aplikace.

Kvalita našich služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality služeb dle ISO 20700, bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a projektového řízení dle ISO 21500.

Kompetence našich konzultantů:

  • Certified ISO 31000 Lead Risk Manager *
  • Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager *

* POZNÁMKA: Certifikace akreditovaná dle ISO/IEC 17024.

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí