Manažment rizík

Všetky organizácie sú vystavené vnútorným a vonkajším vplyvom, ktoré vytvárajú neistotu, či budú schopné dosiahnuť svoje ciele. Riadenie rizík pomáha organizáciám identifikovať potenciálne hrozby a príležitosti, určiť vhodné stratégie alebo opatrenia a prijímať informované rozhodnutia. Riadenie rizík je nevyhnutnou súčasťou riadenia organizácie na všetkých úrovniach a pri všetkých činnostiach.

Manažment rizík v organizácii podľa normy ISO 31000

Norma ISO 31000 definuje zásady a poskytuje návod na vytvorenie rámca a procesu riadenia rizík. Norma IEC 31010 opisuje niektoré techniky, ktoré možno použiť v procesoch riadenia rizík.
Aby bolo riadenie rizík účinné, organizácie by mali prijať zásady normy ISO 31000 na všetkých úrovniach – strategickej, programovej a projektovej a prevádzkovej. Organizácie by tiež mali zaviesť rámec riadenia rizík, ktorý pomáha pri efektívnom riadení rizík prostredníctvom procesu riadenia rizík. Proces riadenia rizík sa potom zaoberá predovšetkým identifikáciou, analýzou, hodnotením a ošetrením rizík.

Prínosy ERM pre organizáciu

  • Včasné odhalenie vznikajúcich rizík
  • Zohľadnenie hrozby extrémnych udalostí
  • Prispôsobenie stratégií ochote podstupovať riziko
  • Identifikácia a posúdenie všetkých relevantných rizík
  • Zavedenie kultúry rizika v organizácii

Predmet našich profesionálnych služieb

1 | Analýza existujúceho systému a plánovanie projektu ERM

Analýza kontextu organizácie a analýza súčasného stavu Porovnanie súčasného výkonu riadenia rizík s odporúčaniami ISO 31000 Identifikácia potrieb na zlepšenie Vypracovanie plánu projektu ERM

2 | Návrh a implementácia ERM

Definovať organizačnú štruktúru, úlohy a zodpovednosti jednotlivcov a príslušných výborov Navrhnúť politiku riadenia rizík Určiť kritériá akceptácie rizík

3 | Návrh osobitných usmernení a metód riadenia rizík

Návrh usmernení a metód riadenia rizík špecifických pre daný odbor Odporúčanie výberu nástrojov alebo vývoja nástrojov na podporu procesov riadenia rizík

4 | Implementácia procesov riadenia rizík v konkrétnych oblastiach

Vedenie procesu riadenia rizík Angažovanie odborníkov na konkrétne témy – kontinuita podnikania, informačná a kybernetická bezpečnosť, ochrana osobných údajov, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadenie zhody, riziko vzťahov s dodávateľmi atď.

Používanie pokročilých GRC aplikácií

Zložitosť implementácie procesov riadenia rizík sa zvyšuje s veľkosťou organizácie a je ovplyvnená odvetvím podnikania a vyspelosťou systému riadenia. V prípade zložitých organizácií odporúčame používať pokročilé modulárne nástroje.

Viac informácií nájdete v sekcii Aplikácie.

Kvalita našich služieb

V priebehu poskytovania konzultačných služieb sú uplatňované štandardy kvality služieb podľa ISO 9001 a ISO 20700, bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001 a projektového riadenia podľa normy ISO 21500.

Kompetencie našich konzultantov:

  • Certified ISO 31000 Lead Risk Manager *
  • Certified ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager *

* POZNÁMKA: Certifikácia akreditovaná podľa ISO/IEC 17024.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov