Management kvality

V naší současné globalizované ekonomice a složitých dodavatelských řetězcích je dnes výrok „Kvalita nikdy není náhoda. Je to vždy výsledek inteligentního úsilí“ ještě důležitější, než v den, kdy to John Ruskin řekl. Organizace se nemohou spoléhat na náhodu a doufat, že dodají kvalitní produkty a služby. Naopak, musí zavést konzistentní a plánovaný přístup pro management kvality. S více než milionem certifikovaných organizací po celém světě zůstává ISO 9001 nejznámějším světovým standardem, který organizacím poskytuje strukturovaný přístup k řízení kvality a pomáhá jim trvale poskytovat produkty a služby, které splňují a kde je to možné i překračují požadavky zákazníků.

Systém managementu kvality dle ISO 9001

ISO 9001, původně vydaná v roce 1987, je první mezinárodní norma systému managementu, která specifikuje požadavky na vytvoření, zavedení, provozování, udržování a neustálé zlepšování systému managementu kvality (QMS) v organizaci.

ISO 9001 je založena na sedmi principech managementu kvality a jejím cílem je pomoci organizacím být efektivnější a zlepšovat spokojenost zákazníků. Častou mylnou představou je, že ISO 9001 je určena pro větší společnosti a výrobce. Požadavky normy ISO 9001 jsou obecné a použitelné pro jakoukoli organizaci bez ohledu na její typ, velikost nebo produkty a služby, které poskytuje.

Charakteristickým rysem QMS dle ISO 9001 je, že klade zákazníky na první místo. „Naplňování potřeb zákazníků a překračování jejich očekávání“ je vyryto v zásadách managementu kvality a odráží se v požadavcích článků 4 až 10 normy. Organizace, které zavedou QMS dle ISO 9001, se zaměřují na své zákazníky a neustále se snaží identifikovat jejich potřeby a požadavky, získávat od nich zpětnou vazbu a neustále zlepšovat své produkty a služby, aby naplnily jejich potřeby. Toto zaměření na spokojenost zákazníků je jedním z klíčových faktorů, které umožnily ISO 9001 dosáhnout svého významného postavení.

Přínosy QMS pro organizaci

  • Zvýšení kvality poskytovaných produktů a služeb
  • Zlepšení získávání i udržení si zákazníků
  • Zlepšení governance organizace
  • Zvýšení mezinárodního uznání
  • Zlepšení zapojení či morálky zaměstnanců

Předmět našich odborných služeb

1 | Analýza stávajícího systému a plánování QMS projektu

Analýza kontextu organizace a rozdílová analýza současného stavu Zpracování plánu projektu QMS 

2 | Vytvoření a zavedení QMS

Identifikace a popis hranic a rozsahu QMS Definování organizační struktury, rolí a odpovědností osob a příslušných výborů Návrh politiky kvality  Nastavení a dokumentace procesů QMS 

3 | Management rizik kvality a management opatření 

Výběr a dokumentace metodiky pro management rizik Identifikace, analýza a hodnocení rizik Výběr možností a kontrolních opatření pro ošetření rizik Management plánů pro ošetření rizik

4 | Dokumentace tematicky specifických politik a postupů

Návrh struktury a management QMS dokumentace Návrh a dokumentace tematicky specifických politik a postupů pro obchodní postupy a vztahy se zákazníky, postupy pro návrh a vývoj, postupy pro nákup a hodnocení dodavatelů, postupy pro výrobu, skladování, uvolňování a logistiku dodávek produktů, postupy pro uvolňování a poskytování služeb Podpora při zavádění některých opatření Návrh a realizace aktivit školení a osvěty

5 | Interní audit, audit dodavatelů a podpora při certifikačním auditu

Návrh a dokumentace statutu interního auditu QMS Návrh programu auditu QMS a plánování činností auditu Realizace interního auditu a auditu dodavatelů Podpora následných činností a opatření po auditu Příprava na certifikační audit a podpora při certifikačním auditu

Využití pokročilých GRC aplikací 

Náročnost realizace procesů QMS roste s velikostí organizace a komplexností poskytovaných produktů a služeb. Komplexním organizacím a organizacím s rozsáhlejším portfoliem produktů a služeb doporučujeme využít pokročilé modulární nástroje. 

Více informací naleznete v sekci Aplikace.

Kvalita našich služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality konzultačních služeb dle ISO 20700, bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a projektového řízení dle ISO 21502.

Kompetence našich konzultantů:

  • Certified ISO 9001 Lead Implementer

Při provádění interního auditu (audit první stranou) nebo externího auditu třetí strany (audit druhou stranou) je uplatňována nejlepší praxe auditování systémů řízení definovaná normou ISO 19011 a příslušnými oborovými normami.

Kompetence našich auditorů:

  • Certified ISO 9001 Lead Auditor

Máte zájem?


    Prohlášení o ochraně soukromí