Manažment kvality

V súčasnej globalizovanej ekonomike a zložitých dodávateľských reťazcoch platí príslovie „Kvalita nikdy nie je náhoda. Vždy je výsledkom inteligentného úsilia“ je ešte dôležitejšia ako v deň, keď ju vyslovil John Ruskin. Organizácie sa pri poskytovaní kvalitných produktov a služieb nemôžu spoliehať na náhodu a nádej. Skôr musia zaviesť konzistentný a plánovaný prístup k riadeniu kvality. S viac ako miliónom certifikovaných organizácií na celom svete zostáva norma ISO 9001 najznámejšou normou na svete, ktorá poskytuje organizáciám štruktúrovaný prístup k riadeniu kvality a pomáha im dôsledne dodávať výrobky a služby, ktoré spĺňajú a podľa možnosti aj prevyšujú požiadavky zákazníkov.

Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001

Norma ISO 9001, pôvodne publikovaná v roku 1987, je prvou medzinárodnou normou systému manažérstva, ktorá špecifikuje požiadavky na vytvorenie, zavedenie, prevádzku, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému manažérstva kvality (QMS) v organizácii.

Norma ISO 9001 je založená na siedmich princípoch manažérstva kvality a jej cieľom je pomôcť organizáciám zvýšiť efektívnosť a spokojnosť zákazníkov. Častým omylom je, že norma ISO 9001 je určená pre väčšie spoločnosti a výrobcov. Požiadavky normy ISO 9001 sú všeobecné a použiteľné pre každú organizáciu bez ohľadu na jej typ, veľkosť alebo produkty a služby, ktoré poskytuje.

Charakteristickým znakom systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001 je, že na prvé miesto kladie zákazníkov. „Plnenie potrieb zákazníkov a prekonávanie ich očakávaní“ je zakotvené v zásadách manažérstva kvality a odráža sa v požiadavkách článkov 4 až 10 normy. Organizácie, ktoré zaviedli systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001, sa zameriavajú na svojich zákazníkov a neustále sa snažia identifikovať ich potreby a požiadavky, získavať od nich spätnú väzbu a neustále zlepšovať svoje výrobky a služby, aby spĺňali ich potreby. Toto zameranie na spokojnosť zákazníkov je jedným z kľúčových faktorov, ktoré umožnili norme ISO 9001 získať významné postavenie.

Prínosy systému manažérstva kvality

  • Zlepšenie kvality poskytovaných produktov a služieb
  • Zlepšenie získavania a udržania zákazníkov
  • Zlepšenie riadenia organizácie
  • Zvýšenie medzinárodného uznania
  • Zlepšenie angažovanosti alebo morálky zamestnancov

Predmet našich profesionálnych služieb

1 | Analýza existujúceho systému a plánovanie projektu QMS

Analýza organizačného kontextu a analýza nedostatkov súčasnej situácie Vypracovanie plánu projektu QMS

2 | Návrh a implementácia QMS

Identifikovať a opísať hranice a rozsah QMS Definovať organizačnú štruktúru, úlohy a zodpovednosti jednotlivcov a príslušných výborov Navrhnúť politiku kvality Nastaviť a zdokumentovať procesy QMS

3 | Riadenie rizík v oblasti kvality a riadiace opatrenia

Výber a dokumentácia metodiky riadenia rizík Identifikácia, analýza a hodnotenie rizík Výber možností ošetrenia rizík a kontrolných opatrení Riadenie plánov ošetrenia rizík

4 | Dokumentácia tematicky špecifických politík a postupov

Návrh štruktúry a riadenie dokumentácie QMS Návrh a dokumentácia tematických zásad a postupov pre obchodné praktiky a vzťahy so zákazníkmi, postupy pre návrh a vývoj, postupy pre získavanie a hodnotenie dodávateľov, postupy pre výrobu, skladovanie, uvoľňovanie a logistiku dodávok výrobkov, postupy pre uvoľňovanie a poskytovanie služieb Podpora pri zavádzaní určitých opatrení Návrh a realizácia školení a osvetových činností

5 | Podpora interného auditu, auditu dodávateľov a certifikačného auditu

Návrh a dokumentácia stavu interného auditu QMS Návrh programu auditu QMS a plánovanie audítorských činností Realizácia interného auditu a auditu dodávateľov Podpora následných a postauditných činností Príprava na certifikačný audit a podpora certifikačného auditu

Používanie pokročilých GRC aplikácií

Zložitosť implementácie procesov QMS sa zvyšuje s veľkosťou organizácie a zložitosťou poskytovaných produktov a služieb. Komplexným organizáciám a organizáciám s väčším portfóliom produktov a služieb odporúčame používať pokročilé modulárne nástroje.

Viac informácií nájdete v sekcii Aplikácie.

Kvalita našich služieb

V priebehu poskytovania konzultačných služieb sú uplaňované štandardy kvality konzultačných služieb podľa ISO 20700, bezpečnosť informácií podľa ISO/IEC 27001 a projektového riadenia podľa normy ISO 21502.

Kompetencie našich konzultantov:

  • Certified ISO 9001 Lead Implementer

Pri vykonávaní interného auditu (audit prvou stranou) alebo auditv externého auditu tretej strany (audit druhou stranou) sa uplatňuje najlepšia prax auditovania systémov riadenia definovaná normou ISO 19011 a ďalšími relevantnými normami.

Kompetencie našich audítorov:

  • Certified ISO 9001 Lead Auditor

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov