Protikorupční management

Úplatkářství je často považováno za „nutné“ zlo, které usnadňuje podnikání a urychluje práci. Toto vnímání je nejen nesprávné, ale představuje i velkou zátěž pro lidi, ekonomiku a společnost jako celek. Ztráty v podnikání a pokuty vyplývající z úplatkářství a podvodů a s tím související poškození dobré pověsti mohou mít pro společnosti vážné následky, které způsobují miliardové ztráty příjmů. Přijímání opatření, která zabrání neetickým praktikám v řadách zaměstnanců, je proto nezbytné pro budování důvěry. 

Systém managementu proti úplatkářství dle ISO 37001

Norma ISO 37001 je navržena tak, aby pomohla organizaci zavést a udržovat proaktivní systém proti úplatkářství. Její stěžejní pokyny představují celosvětově uznávané osvědčené postupy pro prevenci, odhalování a řešení úplatkářství na všech úrovních organizace. Požadavky normy však přesahují rámec vlastní činnosti organizace a pokrývají všechny aspekty jejího globálního hodnotového řetězce. 

Přínosy ABMS pro organizaci

 • Snížení rizika výskytu úplatkářství v souvislosti s činností organizace
 • Posílení pověsti organizace, její značky a přispění k její udržitelnosti
 • Prokázání, že organizace přijala přiměřené kroky k prevenci, odhalování a reakci na úplatkářství a zavedla uznávané kontrolní mechanismy proti úplatkářství
 • Vytvoření kultury transparentnosti a integrity v organizaci
 • Soulad s požadavky zákonných, regulačních, smluvních a jiných společenských potřeb a očekávání

Předmět našich odborných služeb

1 | Analýza stávajícího systému a plánování ABMS projektu

Analýza kontextu organizace a rozdílová analýza současného stavu Zpracování plánu projektu ABMS 

2 | Vytvoření a zavedení ABMS

Identifikace a popis hranic a rozsahu ABMS Definování organizační struktury, rolí a odpovědností osob a příslušných výborů Návrh politiky boje proti úplatkářství Nastavení a dokumentace procesů ABMS 

3 | Management rizik úplatkářství a management opatření 

Výběr a dokumentace metodiky pro management rizik úplatkářství Identifikace, analýza a hodnocení rizik úplatkářství Výběr možností a opatření pro ošetření rizik úplatkářství Management plánů pro ošetření rizik úplatkářství

4 | Dokumentace tematicky specifických politik a postupů

Návrh struktury a management ABMS dokumentace Návrh a dokumentace tematicky specifických politik a postupů Podpora při zavádění některých opatření Návrh a realizace aktivit školení a osvěty

5 | Interní audit, audit dodavatelů a podpora při certifikačním auditu

Návrh a dokumentace statutu interního auditu ABMS Návrh programu auditu ABMS a plánování činností auditu Realizace interního auditu a auditu dodavatelů Podpora následných činností a opatření po auditu Příprava na certifikační audit a podpora při certifikačním auditu

Využití pokročilých GRC aplikací 

Náročnost realizace procesů ABMS roste s velikostí organizace i s vyspělostí systému řízení. Komplexním organizacím s komplexními systémy managementu doporučujeme využít pokročilé modulární nástroje. 

Více informací naleznete v sekci Aplikace.

Kvalita našich služeb

V průběhu poskytování konzultačních služeb jsou uplatňovány standardy kvality konzultačních služeb dle ISO 20700, bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 a projektového řízení dle ISO 21502.

Kompetence našich konzultantů:

 • Certified ISO 37001 Lead Implementer *
 • Certified ISO 37301 Lead Implementer

Při provádění interního auditu (audit první stranou) nebo externího auditu třetí strany (audit druhou stranou) je uplatňována nejlepší praxe auditování systémů řízení definovaná normou ISO 19011 a příslušnými oborovými normami.

Kompetence našich auditorů:

 • Certified ISO 37001 Lead Auditor *
 • Certified ISO 37301 Lead Auditor

* POZNÁMKA: Certifikace akreditovaná dle ISO/IEC 17024.

Máte zájem?


  Prohlášení o ochraně soukromí