Protikorupčný manažment

Úplatkárstvo sa často považuje za „nutné“ zlo, ktoré uľahčuje a urýchľuje podnikanie. Toto vnímanie je nielen nesprávne, ale predstavuje aj veľkú záťaž pre ľudí, hospodárstvo a celú spoločnosť. Obchodné straty a pokuty vyplývajúce z úplatkárstva a podvodov a s tým spojené poškodenie dobrého mena môžu mať pre spoločnosti vážne dôsledky, ktoré spôsobujú miliardové straty na príjmoch. Prijatie opatrení na zabránenie neetickým praktikám v radoch zamestnancov je preto nevyhnutné pre budovanie dôvery.

Systém manažmentu proti úplatkárstvu podľa ISO 37001

Norma ISO 37001 je navrhnutá tak, aby pomohla organizácii zaviesť a udržiavať proaktívny systém proti podplácaniu. Jeho základné usmernenia predstavujú celosvetovo uznávané osvedčené postupy na prevenciu, odhaľovanie a riešenie úplatkárstva na všetkých úrovniach organizácie. Požiadavky normy však presahujú rámec vlastných činností organizácie a vzťahujú sa na všetky aspekty jej globálneho hodnotového reťazca.

Výhody systému manažmentu proti podplácaniu

 • Zníženie rizika úplatkárstva v súvislosti s činnosťou organizácie
 • Posilnenie dobrého mena a značky organizácie a prispievanie k jej udržateľnosti.
 • Preukázanie, že organizácia prijala primerané opatrenia na prevenciu, odhaľovanie a reakciu na úplatkárstvo a zaviedla uznávané kontrolné mechanizmy proti úplatkárstvu
 • Vytvorenie kultúry transparentnosti a integrity v rámci organizácie
 • Súlad s právnymi, regulačnými, zmluvnými a inými spoločenskými potrebami a očakávaniami

Predmet našich profesionálnych služieb

1 | Analýza existujúceho systému a plánovanie projektu ABMS

Analýza organizačného kontextu a analýza nedostatkov súčasnej situácie Vypracovanie plánu projektu ABMS

2 | Návrh a implementácia systému ABMS

Identifikovať a opísať hranice a rozsah ABMS Definovať organizačnú štruktúru, úlohy a zodpovednosti jednotlivcov a príslušných výborov Navrhnúť politiku proti úplatkárstvu Nastaviť a zdokumentovať procesy ABMS

3 | Riadenie rizika úplatkárstva a riadiace opatrenia

Výber a dokumentácia metodiky riadenia rizík úplatkárstva Identifikácia, analýza a hodnotenie rizík úplatkárstva Výber možností a opatrení na ošetrenie rizík úplatkárstva Riadenie plánov ošetrenia rizík úplatkárstva

4 | Dokumentácia tematicky špecifických politík a postupov

Návrh štruktúry a správa dokumentácie ABMS Návrh a dokumentácia politík a postupov pre jednotlivé témy Podpora implementácie určitých opatrení Návrh a realizácia školení a osvetových aktivít

5 | Podpora interného auditu, auditu dodávateľov a certifikačného auditu

Návrh a dokumentácia stavu interného auditu ABMS Návrh programu auditu ABMS a plánovanie audítorských činností Realizácia interného auditu a auditu dodávateľa Podpora následných činností a opatrení po audite Príprava na certifikačný audit a podpora certifikačného auditu

Používanie pokročilých GRC aplikácií

Zložitosť implementácie procesov ABMS sa zvyšuje s veľkosťou organizácie a vyspelosťou systému riadenia. Komplexným organizáciám so zložitými systémami riadenia odporúčame používať pokročilé modulárne nástroje.

Viac informácií nájdete v sekcii Aplikácie.

Kvalita našich služieb

V priebehu poskytovania konzultačných služieb sú uplaňované štandardy kvality služieb podľa ISO 9001 a ISO 20700, bezpečnosť informácií podľa ISO/IEC 27001 a projektového riadenia podľa normy ISO 21500.

Kompetencie našich konzultantov:

 • Certified ISO 37001 Lead Implementer *
 • Certified ISO 37301 Lead Implementer 

Pri vykonávaní interného auditu (audit prvou stranou) alebo auditv externého auditu tretej strany (audit druhou stranou) sa uplatňuje najlepšia prax auditovania systémov riadenia definovaná normou ISO 19011 a ďalšími relevantnými normami.

Kompetencie našich audítorov:

 • Certified ISO 37001 Lead Auditor *
 • Certified ISO 37301 Lead Auditor

* POZNÁMKA: Certifikácia akreditovaná podľa normy ISO/IEC 17024.

Máte záujem?


  Spracovanie osobných údajov