KRUCEK>Odborné články>Rozdílová analýza systému řízení a kontrolních opatření

Rozdílová analýza systému řízení a kontrolních opatření

Organizace zavádějí systémy managementu a příslušná kontrolní opatření podle mezinárodních ISO norem anebo podle specifických zákonných či regulatorních požadavků. 

Rozdílová analýza nebo také analýza mezer či gap analýza (z anglického GAP analysis) slouží k identifikaci stávajícího stavu a k určení činností potřebných pro přechod do požadovaného cílového stavu. Srovnávací základnou jsou příslušné zákonné, regulatorní či normativní požadavky a doporučení. 

Rozdílovou analýzu systému řízení nebo kontrolních opatření mohou organizace využít pro správné plánování i implementaci systémů řízení a příslušných souborů kontrolních opatření. Informace shromážděné v rámci rozdílové analýzy mohou být také využity například v procesu posuzování rizik, kdy je třeba zohlednit již zavedená opatření. Rozdílová analýza je výborným nástrojem také pro plánování a hodnocení pokroku v rámci neustálého zlepšování.

Přínosy rozdílové analýzy

 • Identifikace a pochopení stávajícího stavu a vyspělosti systému managementu a kontrolních opatření ve vztahu k zákonným, předpisovým nebo normativním požadavkům
 • Optimalizace plánování zavedení systému managementu i kontrolních opatření
 • Hodnocení pokroku a optimalizace plánování rozvoje systému managementu i kontrolních opatření
 • Efektivní využití výstupů v procesu řízení rizik a příležitostí

Proces rozdílové analýzy

Metoda sestává ze 5 navazujících etap. 

 • Stanovení kontextu
 • Identifikace a hodnocení stávajícího stavu 
 • Definování cílového stavu
 • Specifikace kroků pro dosažení cílového stavu
 • Konsolidace a závěrečná zpráva

Účelem stanovení kontextu je definovat cíle a rozsah rozdílové analýzy.

Účelem identifikace a hodnocení stávajícího stavu je shromáždit informace a dokumentovat stávající stav systému řízení nebo opatření a ohodnotit úroveň jejich vyspělosti. Určení úrovně vyspělosti procesu nebo opatření se provádí s využitím kvantitativní hierarchické stupnice. V praxi je stupnice obvykle vyjádřena stupni 0-5, přičemž čím vyšší číslo, tím vyšší úroveň vyspělosti. Stanovení úrovně vyspělosti vyžaduje, aby byl při hodnocení získán objektivní důkaz o splnění požadavků příslušné úrovně. 

Účelem definování cílového stavu je stručně popsat požadovaný cílový stav s ohledem na příslušné požadavky a stanovit cílovou úroveň vyspělosti. 

Účelem specifikace kroků pro dosažení cílového stavu je identifikace rozdílů mezi stávajícím a cílovým stavem a určení činností potřebných k překlenutí rozdílů a přechodu do cílového stavu.  

Účelem konsolidace je přezkoumat a potvrdit výsledky rozdílové analýzy a vyvodit závěry z ní. Výsledky a závěry z rozdílové analýzy mají být součástí závěrečné zprávy. Dobrou praxí je grafická prezentace výsledků rozdílové analýzy, například s využitím paprskového grafu, který na první pohled napoví, kde jsou největší mezery a na co je tedy třeba upřít pozornost.

Máte zájem?


  Prohlášení o ochraně soukromí