PECB Manažer informační bezpečnosti

Co je informační bezpečnost? 

Informační bezpečnost označuje procesy a opatření určené k ochraně informací, ať už elektronických, nebo fyzických. Určuje, jaké informace je třeba chránit, proč je chránit, jak je chránit a před čím je chránit. Informační bezpečnost zahrnuje mnoho oblastí, včetně bezpečnosti sítí, aplikací, fyzické bezpečnosti, reakce na incidenty a bezpečnost dodavatelského řetězce. Organizace vytvářejí a zavádějí politiky, rámce, procesy a opatření pro zabezpečení informací a podporu cílů organizace.

Informační bezpečnost je založena na třech základních principech: důvěrnosti, integritě a dostupnosti. Komplexní strategie informační bezpečnosti, která integruje tyto tři principy, zajišťuje mimo jiné informační bezpečnost a ochranu soukromí, řízení přístupu, řízení rizik a reakci na incidenty. Nejenže zmírňuje rizika, ale také buduje důvěru mezi zúčastněnými stranami, čímž vytváří pevné základy pro efektivní řízení provozu a růstu.

Proč je pro vás informační bezpečnost důležitá?

Informace mohou být sdělovány, ukládány, aktualizovány či používány k řízení procesů. Jsou jedním z nejcennějších a nejvýznamnějších aktiv organizace. Informace je třeba sledovat po celou dobu jejich životního cyklu, aby byla zajištěna jejich řádná správa a ochrana, a to od jejich vytvoření až po likvidaci. Sledování informací může pomoci identifikovat potenciální bezpečnostní hrozby, monitorovat přístup a použití a zajistit odpovědnost v případě narušení bezpečnosti dat nebo jiných incidentů. Kromě toho mají být informace v případě potřeby aktualizovány podle stanovených postupů a politik. 

Úniky dat se dotýkají mnoha lidí a organizací, které jsou vystaveny různým typům škodlivých aktivit. Nedostatek vhodných bezpečnostních opatření může změnit malou zranitelnost v obrovský únik dat, což může vést k závažným následkům pro organizaci, jako je ztráta příjmů, poškozená pověst nebo ztráta duševního vlastnictví. Neúmyslné vyzrazení informací může způsobit nevratné škody, proto musí mít každá organizace dobře propracovaný program informační bezpečnosti, který je vypracován, kontrolován a monitorován manažerem informační bezpečnosti (CISO). 

Absolvováním vzdělávacích kurzů PECB Information Security Officer (CISO) získáte odborné znalosti, které vám umožní plánovat a dohlížet na realizaci programu bezpečnosti informací a následně zajistit ochranu důvěrných informací organizace před vyzrazením. 

Přínosy certifikace PECB Information Security Officer (CISO)

Certifikace PECB Information Security Officer (CISO) prokazuje, že umíte:

  • Podporovat organizaci při vytváření a zavádění strategie informační bezpečnosti
  • Identifikovat, analyzovat a zmírňovat problémy související s informační bezpečností
  • Vytvářet, udržovat a zlepšovat politiky, procesy a opatření v oblasti informační bezpečnosti 
  • Využívat osvědčené postupy a techniky ke zlepšení bezpečnostních architektur a návrhů a manažerských opatření.
  • Efektivně monitorovat a zlepšovat schopnosti reakce na incidenty
  • Zajistit soulad s konkrétními předpisy a normami týkajícími se informační bezpečnosti
  • Efektivně řídit složité projekty a projevovat silné vůdčí schopnosti

Jak můžete začít se školením manažera informační bezpečnosti?

S našimi vzdělávacími kurzy PECB Manažer informační bezpečnosti (CISO) můžete posílit a ověřit své znalosti technických a bezpečnostních aspektů při vytváření a řízení programu informační bezpečnosti.

Odborníci společností KRUCEK a PECB jsou zde, aby vás vedli a pomáhali vám v celém procesu certifikace a nabídli vám své bohaté zkušenosti, které vám umožní uspět na té nejvyšší úrovni vaší kariéry.

Vyberte úroveň kurzu