PECB Manažér informačnej bezpečnosti

Čo je informačná bezpečnosť? 

Informačná bezpečnosť sa vzťahuje na procesy a opatrenia určené na ochranu informácií, či už elektronických alebo fyzických. Identifikuje, aké informácie je potrebné chrániť, prečo je potrebné ich chrániť, ako je potrebné ich chrániť a pred čím je potrebné ich chrániť. Informačná bezpečnosť zahŕňa mnoho oblastí vrátane bezpečnosti siete, bezpečnosti aplikácií, fyzickej bezpečnosti, reakcie na incidenty a bezpečnosti dodávateľského reťazca. Organizácie vyvíjajú a implementujú politiky, rámce, procesy a opatrenia na zabezpečenie informácií a podporu cieľov organizácie.

Informačná bezpečnosť je založená na troch základných princípoch: dôvernosť, integrita a dostupnosť. Komplexná stratégia informačnej bezpečnosti, ktorá integruje tieto tri princípy, zabezpečuje okrem iného bezpečnosť informácií a súkromia, kontrolu prístupu, riadenie rizík a reakciu na incidenty. Nielenže zmierňuje riziká, ale tiež buduje dôveru medzi zainteresovanými stranami, čím vytvára pevný základ pre efektívne riadenie prevádzky a rast.

Prečo je pre vás bezpečnosť informácií dôležitá?

Informácie sa môžu komunikovať, uchovávať, aktualizovať alebo používať na riadenie procesov. Sú jedným z najcennejších a najdôležitejších aktív organizácie. Informácie je potrebné sledovať počas celého ich životného cyklu, aby sa zabezpečila ich správna správa a ochrana od ich vytvorenia až po likvidáciu. Sledovanie informácií môže pomôcť identifikovať potenciálne bezpečnostné hrozby, monitorovať prístup a používanie a zabezpečiť zodpovednosť v prípade porušenia ochrany údajov alebo iných incidentov. Okrem toho sa informácie majú v prípade potreby aktualizovať podľa stanovených postupov a politík.

Úniky údajov sa týkajú mnohých ľudí a organizácií, ktoré sú vystavené rôznym druhom škodlivých činností. Nedostatok vhodných bezpečnostných opatrení môže zmeniť malú zraniteľnosť na obrovský únik údajov, čo môže mať pre organizáciu vážne dôsledky, ako napríklad stratu príjmov, poškodenú povesť alebo stratu duševného vlastníctva. Neúmyselné zverejnenie informácií môže spôsobiť nezvratné škody, a preto musí mať každá organizácia dobre vypracovaný program informačnej bezpečnosti, ktorý vypracúva, kontroluje a monitoruje manažér informačnej bezpečnosti (CISO).

Absolvovaním školení PECB Information Security Officer (CISO) získate odborné znalosti na plánovanie a dohľad nad implementáciou programu informačnej bezpečnosti a následné zabezpečenie ochrany dôverných informácií organizácie pred prezradením.

Prínosy certifikácie PECB Information Security Officer (CISO)

Certifikácia PECB Information Security Officer (CISO) dokazuje, že dokážete:

  • Podporovať organizáciu pri vývoji a implementácii stratégie informačnej bezpečnosti
  • Identifikovať, analyzovať a zmierňovať problémy informačnej bezpečnosti
  • Vytvárať, udržiavať a zlepšovať politiky, procesy a opatrenia v oblasti informačnej bezpečnosti
  • Používať osvedčené postupy a techniky na zlepšenie bezpečnostných architektúr a opatrení na navrhovanie a riadenie.
  • Efektívne monitorovať a zlepšovať schopnosti reakcie na incidenty
  • Zabezpečiť súlad s osobitnými predpismi a normami týkajúcimi sa informačnej bezpečnosti
  • Efektívne riadiť zložité projekty a preukázať silné vodcovské schopnosti

Ako môžete začať so školením manažéra informačnej bezpečnosti?

Vďaka našim školeniam PECB pre manažérov informačnej bezpečnosti (CISO) môžete posilniť a overiť svoje znalosti technických a bezpečnostných aspektov tvorby a riadenia programu informačnej bezpečnosti.

Odborníci spoločnosti KRUCEK a PECB sú tu, aby vás viedli a pomáhali vám počas celého procesu certifikácie a ponúkajú vám svoje bohaté skúsenosti, ktoré vám pomôžu uspieť na najvyššej úrovni vašej kariéry.

Vyberte úroveň kurzu