PECB Cloud Security

Co je Cloud Security?

Zabezpečení cloudu je soubor strategií a postupů pro zabezpečení cloudových prostředí, aplikací a dat. Cloud Security zajišťuje zachování důvěrnosti, integrity, dostupnosti a soukromí informací hostovaných v soukromém, veřejném, komunitním nebo hybridním modelu nasazení cloudu. Poskytuje více úrovní bezpečnostních kontrol v cloudové infrastruktuře, které zajišťují ochranu dat a kontinuitu provozu.

Proč je pro vás zabezpečení cloudu důležité?

S neustálým rozvojem cloud computingu roste i potřeba zajistit jeho bezpečnost. K únikům dat a dalším útokům dochází především kvůli špatným bezpečnostním postupům, komplikovaným kontrolám a chybné konfiguraci. Proto je zabezpečení cloudu pro efektivní provoz cloudových služeb nezbytné.

Organizace přijímající cloudové technologie musí zajistit, aby úroveň zabezpečení jejich cloudových systémů splňovala jejich požadavky a byla v souladu s platnými zákony a předpisy.

Implementace pokynů normy ISO/IEC 27017 pomáhá poskytovatelům cloudových služeb a zákazníkům zavést, implementovat a udržovat kontroly bezpečnosti informací související s cloudovými službami. Norma ISO/IEC 27017 poskytuje další pokyny pro výběr kontrolních mechanismů bezpečnosti informací vztahujících se ke cloudovým službám na základě posouzení rizik a dalších požadavků na bezpečnost informací specifických pro cloud.

Poskytovatelé cloudových služeb, kteří v cloudu zpracovávají informace umožňující identifikaci osob (PII), mohou navíc implementovat pokyny normy ISO/IEC 27018, aby splnili požadavky platných předpisů a legislativy týkající se ochrany PII.

Výhody certifikace v oblasti Cloud Security

Certifikát PECB Cloud Security prokazuje, že máte:

  • Komplexní znalost konceptů a principů zabezpečení cloudu
  • Schopnost identifikovat a vyhodnocovat zranitelnosti a hrozby specifické pro cloudové prostředí
  • Praktické znalosti, které organizaci pomohou poradit při řízení programu zabezpečení cloudu
  • Znalost nástrojů a osvědčených postupů potřebných k migraci do cloudu
  • Znalosti potřebné k reakci na bezpečnostní incident v cloudu a k obnově po něm
  • Dovednosti potřebné k udržování a zlepšování zabezpečení cloudu

Jak můžete začít s Cloud Security?

Naším cílem je pomoci vám rozšířit vaše odborné znalosti a prohloubit vaše dovednosti v oblasti zabezpečení cloudu. Naši odborníci vám rádi pomohou s certifikačním procesem a se získáním certifikátu PECB Certified Cloud Security Manager.

Vyberte úroveň kurzu