PECB ISO 31000  – Management rizik

Riziko je přítomno v každém aspektu našeho života, od všedních každodenních činností, jako je výběr cesty do práce, až po složitá podniková rozhodnutí, jako je otevření výrobního závodu v jiné zemi. V posledních desetiletích bylo vynaloženo mnoho úsilí na lepší pochopení rizika a jeho podstaty, což vedlo k vytvoření metodik a přístupů, které umožňují jednotlivcům i organizacím činit přesná rozhodnutí na základě logických úvah. Jeden z nejvýznačnějších rámců pro zvládání rizik poskytuje mezinárodní norma ISO 31000, která zahrnuje zásady, osvědčené postupy a pokyny pro řízení rizik, jimž organizace čelí.

Co je ISO 31000?

ISO 31000 je mezinárodní norma, která poskytuje pokyny pro řízení jakéhokoli typu rizika při jakékoli činnosti organizace. Norma poskytuje pokyny týkající se principů, rámce managementu rizik a aplikace procesu managementu rizik.

Norma ISO 31000 je použitelná pro organizace všech typů a velikostí, které se snaží integrovat management rizik do podnikových funkcí. Zahrnuje principy managementu rizik, které jsou základem pro řízení rizik, a vede organizace při vytváření rámce managementu rizik prostřednictvím:

 • Integrace řízení rizik do organizačních struktur
 • Navrhování rámce pro řízení rizik, který odpovídá kontextu organizace
 • Implementace rámce managementu rizik
 • Hodnocení efektivnosti a neustálého zlepšování vhodnosti a přiměřenosti rámce managementu rizik
 • Prokázání vůdčí role a závazku vrcholového vedení

Norma ISO 31000 považuje proces managementu rizik za nedílnou součást celkového managementu a rozhodování. Proces managementu rizik lze aplikovat na strategické úrovni a v rámci celé organizace, ale lze jej aplikovat i na projekty, produkty a procesy.  Norma ISO 31000 poskytuje pokyny pro komunikaci a konzultace o rizicích, definování rozsahu, kontextu a kritérií, posuzování rizik, ošetřování rizik, monitorování a přezkoumávání a konečně zaznamenávání a vykazování rizik.

Proč je norma ISO 31000 pro organizace důležitá?

Organizace působící ve všech odvětvích a na všech místech jsou neustále vystaveny rizikům. Řízení těchto rizik na základě principů, rámce a procesů popsaných v normě ISO 31000 poskytuje úroveň jistoty, která organizacím umožňuje uspět a prosperovat v prostředí neustálých změn. Implementace pokynů ISO 31000 může zlepšit provozní efektivitu tím, že usnadní integraci rozhodování založeného na rizicích do řízení, plánování, managementu, výkaznictví, zásad, hodnot a kultury organizace.

Norma ISO 31000 umožňuje organizacím identifikovat potenciální rizika, která by mohla bránit dosažení cílů organizace. Umožňuje jim také určit významnost rizik a rozhodnout, která rizika mají být zmírněna jako první, aby bylo možné dosáhnout cílů dříve, než ovlivní podnikání, a účinně udržet všechna ostatní rizika pod kontrolou. Osvědčené postupy normy ISO 31000 navíc umožňují organizacím rozvíjet žádoucí kulturu managementu rizik.

Přístup k managementu rizik založený na pokynech normy ISO 31000 jasně naznačuje, že organizace jsou odhodlány řídit rizika v každé části podnikání. Zvyšuje důvěru veřejnosti mezi zákazníky a dalšími zúčastněnými stranami, protože prokazuje schopnosti organizací zmírňovat vnitřní i vnější hrozby. Proces managementu rizik založený na normě ISO 31000 zlepší pověst organizace a poskytne jí konkurenční výhodu.

Proč byste měli usilovat o osobní certifikát ISO 31000?

Certifikace ISO 31000 prokazuje, že máte potřebné kompetence pro podporu organizace při vytváření a ochraně hodnoty. Kromě toho prokazuje, že jste schopni pomáhat organizacím při vytváření strategie v oblasti rizik, dosahování strategických cílů a přijímání informovaných rozhodnutí. 

Certifikace ISO 31000 vám pomůže:

 • Odlišit se od ostatních profesionálů v oblasti managementu rizik
 • Prokázat znalost principů managementu rizik a dalších základních konceptů rizik
 • Prokázat kompetence k vytvoření rámce managementu rizik, který je přizpůsoben potřebám a kontextu organizace
 • Prokázat schopnost aplikovat proces managementu rizik na základě doporučení normy ISO 31000
 • Prokázat povědomí o důležitosti integrace managementu rizik do významných činností a funkcí organizace 
 • Dosáhnout úspěšnější kariéry v oblasti managementu rizik

Proč si vybrat kurz PECB a společnost KRUCEK?

Jako celosvětový poskytovatel školení, zkoušek a certifikačních služeb vám chceme pomoci demonstrovat vaše odhodlání a kompetence tím, že vám poskytneme cenné vzdělání, hodnocení a certifikaci podle mezinárodně uznávaných standardů.

Certifikáty ISO 31000 Risk Manager a ISO 31000 Lead Risk Manager jsou akreditovány agenturou IAS. Akreditační značka IAS poskytuje certifikátu další hodnotu a umožní vám využít celosvětového uznání, které IAS má.

Jak můžete začít?

Rádi vás přivítáme v celosvětové síti profesionálů PECB. V průběhu celého procesu vám budeme nápomocni, abychom vám přinesli hodnotné zkušenosti.

Vyberte úroveň kurzu