PECB ISO 31000  – Manažment rizík

Riziko je prítomné v každom aspekte nášho života, od všedných každodenných činností, ako je výber cesty do práce, až po zložité obchodné rozhodnutia, ako je otvorenie výrobného závodu v inej krajine. V posledných desaťročiach sa vynaložilo veľa úsilia na lepšie pochopenie rizika a jeho podstaty, čo viedlo k vypracovaniu metodík a prístupov, ktoré umožňujú jednotlivcom a organizáciám prijímať presné rozhodnutia na základe logických úvah. Jeden z najvýznamnejších rámcov pre riadenie rizík poskytuje medzinárodná norma ISO 31000, ktorá obsahuje zásady, osvedčené postupy a usmernenia pre riadenie rizík, ktorým organizácie čelia.

Čo je norma ISO 31000?

ISO 31000 je medzinárodná norma, ktorá poskytuje návod na riadenie akéhokoľvek typu rizika pri akejkoľvek činnosti organizácie. Norma poskytuje návod na zásady, rámec manažérstva rizík a uplatňovanie procesu manažérstva rizík.

Norma ISO 31000 je použiteľná pre organizácie všetkých typov a veľkostí, ktoré sa snažia integrovať riadenie rizík do obchodných funkcií. Zahŕňa princípy riadenia rizík, ktoré sú základom riadenia rizík, a usmerňuje organizácie pri vytváraní rámca manažérstva rizík prostredníctvom:

 • Integrácie riadenia rizík do organizačných štruktúr
 • Navrhovania rámca pre riadenie rizík, ktorý zodpovedá kontextu organizácie
 • Implementácie rámca manažérstva rizík
 • Hodnotenia účinnosti a neustáleho zlepšovania vhodnosti a primeranosti rámca riadenia rizík
 • Preukázania vedúceho postavenia a angažovanosti vrcholového manažmentu

Norma ISO 31000 považuje proces manažérstva rizík za neoddeliteľnú súčasť celkového manažmentu a rozhodovania. Proces manažérstva rizík sa môže uplatňovať na strategickej úrovni a v celej organizácii, ale môže sa uplatňovať aj na projekty, produkty a procesy.  Norma ISO 31000 poskytuje návod na komunikáciu a konzultácie o rizikách, definovanie rozsahu, kontextu a kritérií, posudzovanie rizík, zaobchádzanie s rizikami, monitorovanie a preskúmanie rizík a napokon zaznamenávanie a vykazovanie rizík.

Prečo je norma ISO 31000 dôležitá pre organizácie?

Organizácie pôsobiace vo všetkých odvetviach a na všetkých miestach sú neustále vystavené rizikám. Riadenie týchto rizík na základe zásad, rámca a procesov opísaných v norme ISO 31000 poskytuje úroveň istoty, ktorá organizáciám umožňuje uspieť a prosperovať v prostredí neustálych zmien. Implementácia smerníc ISO 31000 môže zlepšiť prevádzkovú efektívnosť tým, že uľahčí integráciu rozhodovania založeného na rizikách do riadenia, plánovania, manažmentu, výkazníctva, politík, hodnôt a kultúry organizácie.

Norma ISO 31000 umožňuje organizáciám identifikovať potenciálne riziká, ktoré by mohli brániť dosiahnutiu cieľov organizácie. Umožňuje im tiež určiť významnosť rizík a rozhodnúť, ktoré riziká by sa mali zmierniť ako prvé, aby sa ciele mohli dosiahnuť skôr, než ovplyvnia podnikanie, a účinne udržať všetky ostatné riziká pod kontrolou. Okrem toho osvedčené postupy normy ISO 31000 umožňujú organizáciám rozvíjať žiaducu kultúru riadenia rizík.

Prístup k riadeniu rizík založený na smerniciach ISO 31000 jasne naznačuje, že organizácie sú odhodlané riadiť riziká v každej časti podnikania. Zvyšuje dôveru verejnosti medzi zákazníkmi a ostatnými zainteresovanými stranami tým, že preukazuje schopnosť organizácií zmierňovať vnútorné a vonkajšie hrozby. Proces riadenia rizík založený na norme ISO 31000 zlepší reputáciu organizácie a poskytne jej konkurenčnú výhodu.

Prečo by ste sa mali usilovať o osobnú certifikáciu podľa normy ISO 31000?

Certifikácia podľa normy ISO 31000 preukazuje, že máte potrebné kompetencie na podporu organizácie pri vytváraní a ochrane hodnôt. Okrem toho preukazuje, že ste schopní pomôcť organizáciám strategicky riešiť riziká, dosahovať strategické ciele a prijímať informované rozhodnutia. 

Certifikácia ISO 31000 vám pomôže:

 • Odlíšiť sa od ostatných odborníkov na riadenie rizík
 • Preukázať znalosť princípov riadenia rizík a ďalších základných koncepcií rizík
 • Preukázať spôsobilosť vytvoriť rámec riadenia rizík, ktorý je prispôsobený potrebám a kontextu organizácie
 • Preukázať schopnosť uplatňovať proces riadenia rizík na základe odporúčaní normy ISO 31000
 • Preukázať povedomie o dôležitosti integrácie riadenia rizík do významných činností a funkcií organizácie 
 • Dosiahnuť úspešnejšiu kariéru v oblasti riadenia rizík

Prečo si vybrať kurz PECB a KRUCEK?

Ako celosvetový poskytovateľ školení, skúšok a certifikačných služieb vám chceme pomôcť preukázať vaše odhodlanie a kompetencie tým, že vám poskytneme hodnotné vzdelávanie, hodnotenie a certifikáciu podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Certifikáty ISO 31000 Risk Manager a ISO 31000 Lead Risk Manager sú akreditované spoločnosťou IAS. Akreditačná značka IAS poskytuje certifikátu dodatočnú hodnotu a umožňuje vám využívať celosvetové uznanie, ktoré má IAS.

Ako môžete začať?

Radi vás privítame v celosvetovej sieti odborníkov PECB. Budeme vám pomáhať počas celého procesu, aby sme vám priniesli cenné skúsenosti.

Vyberte úroveň kurzu