PECB ISO 37301  – Compliance management

Co je ISO 37301?

Norma ISO 37301 stanoví požadavky a poskytuje pokyny pro vytvoření, implementaci, hodnocení, udržování a neustálé zlepšování systému managementu souladu (CMS). Systém CMS poskytuje organizacím strukturovaný přístup k plnění všech povinností v oblasti dodržování předpisů, tj. požadavků, které musí dodržovat povinně, jako jsou zákony, nařízení, soudní rozhodnutí, povolení a licence, a také těch, které se rozhodnou dodržovat dobrovolně, jako jsou interní zásady a postupy, kodexy chování, normy a dohody s komunitami nebo nevládními organizacemi.

Normu ISO 37301 lze použít pro všechny organizace bez ohledu na jejich velikost, povahu nebo složitost činnosti. CMS je založen na integritě, řádném řízení, proporcionalitě, transparentnosti, odpovědnosti a udržitelnosti.

Proč je norma ISO 37301 pro organizace důležitá?

Pro organizace, které usilují o růst a dlouhodobý úspěch, je důsledné dodržování compliance povinností nutností, nikoli volbou. Systém CMS založený na požadavcích a pokynech normy ISO 37301 vybavuje organizace souborem nástrojů (politik, procesů a kontrolních mechanismů), které jim umožňují zavést a udržovat kulturu dodržování předpisů.

Organizace se systémem CMS založeným na normě ISO 37301 se zavazují k dodržování správných norem podnikového řízení, osvědčených postupů a etického chování. Systém CMS však nemůže eliminovat riziko nedodržování předpisů. V tomto ohledu požadavky a pokyny normy ISO 37301 zlepšují schopnost organizace identifikovat nesoulad a reagovat na něj. V některých jurisdikcích může být existence CMS ukazatelem náležité péče organizace a jejího závazku k dodržování předpisů, což může být užitečné při omezování právní odpovědnosti a snižování sankcí za porušení příslušných zákonů.

Norma ISO 37301 obsahuje požadavky, které se týkají způsobilosti, komunikace a informovanosti. Dodržováním těchto požadavků organizace zajišťují, aby se vize vrcholového vedení promítla a zakotvila do chování manažerů a zaměstnanců. Norma ISO 37301 rovněž vyžaduje a podporuje zavedení stručných a účinných politik, postupů a kontrolních mechanismů, které organizace směřují ke kultuře dodržování předpisů a vysokým etickým standardům a integritě.

Norma ISO 37301 nastiňuje snahu o dodržování předpisů, která začíná nastavením tónu na vrcholu organizace. Závazek směřující ke správné kultuře dodržování předpisů vyjadřuje řídící orgán organizace a vrcholové vedení prostřednictvím politiky dodržování předpisů a stanovením cílů dodržování předpisů na různých úrovních. Kromě toho se od řídícího orgánu a vrcholového managementu vyžaduje, aby také projevili vůdčí roli a závazek poskytnutím potřebných zdrojů, zřízením funkce compliance, vymezením rolí a odpovědností atd. Řídící orgán a vrcholové vedení by především měli svými činy a rozhodnutími aktivně a viditelně projevovat svůj závazek vůči CMS.

Přínosy zavedení normy ISO 37301 v organizaci

Zavedením systému CMS založeného na normě ISO 37301 budou organizace moci:

  • Podstoupit formální posouzení shody systému CMS třetí stranou
  • Rozvíjet pozitivní kulturu dodržování předpisů
  • Rychle a efektivně řešit problémy s dodržováním předpisů
  • Chránit svou pověst a chránit svou integritu prevencí a odhalováním neetického jednání
  • Zlepšit obchodní příležitosti a udržitelnost
  • Pečlivě zvážit požadavky a očekávání interních a externích zainteresovaných stran
  • Vytvářet silné a hodnotné vztahy s regulačními orgány
  • Zvýšit důvěru třetích stran ve schopnost organizace dosáhnout trvalého úspěchu
  • Budovat důvěru a loajalitu zákazníků

Jak můžete začít se školeními ISO 37301?

Vzhledem k rychlému rozvoji průmyslových odvětví a konkurenci na globálním trhu vám certifikát ISO 37301 dává příležitost pomoci vaší organizaci trvale plnit povinnosti v oblasti dodržování předpisů.

Naši odborníci jsou připraveni vám pomoci v procesu získávání osvědčení ISO 37301 a rozvoje vašich kariérních dovedností.

Vyberte úroveň kurzu