PECB ISO 37301  – Compliance manažment

Čo je norma ISO 37301?

Norma ISO 37301 stanovuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, zavedenie, hodnotenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému manažérstva súladu (CMS). CMS poskytuje organizáciám štruktúrovaný prístup k plneniu všetkých povinností týkajúcich sa súladu, t. j. požiadaviek, ktoré musia dodržiavať povinne, ako sú zákony, nariadenia, súdne rozhodnutia, povolenia a licencie, a tých, ktoré sa rozhodnú dodržiavať dobrovoľne, ako sú interné politiky a postupy, kódexy správania, normy a dohody s komunitami alebo mimovládnymi organizáciami.

Normu ISO 37301 možno uplatniť na všetky organizácie bez ohľadu na ich veľkosť, povahu alebo zložitosť činností. CMS je založený na integrite, dobrej správe, proporcionalite, transparentnosti, zodpovednosti a udržateľnosti.

Prečo je norma ISO 37301 dôležitá pre organizácie?

Pre organizácie, ktoré sa usilujú o rast a dlhodobý úspech, je dôsledné dodržiavanie predpisov nevyhnutnosťou, nie možnosťou. CMS založený na požiadavkách a usmerneniach normy ISO 37301 vybavuje organizácie súborom nástrojov (politík, procesov a kontrolných mechanizmov), ktoré im umožňujú vytvoriť a udržiavať kultúru dodržiavania predpisov.

Organizácie so systémom CMS založeným na norme ISO 37301 sa zaväzujú dodržiavať dobré normy podnikového riadenia, osvedčené postupy a etické správanie. Systém CMS však nemôže odstrániť riziko nedodržiavania predpisov. V tejto súvislosti požiadavky a usmernenia normy ISO 37301 zlepšujú schopnosť organizácie identifikovať nesúlad a reagovať naň. V niektorých jurisdikciách môže byť existencia CMS ukazovateľom náležitej starostlivosti organizácie a jej záväzku dodržiavať predpisy, čo môže byť užitočné pri obmedzovaní právnej zodpovednosti a znižovaní sankcií za porušenie príslušných zákonov.

Norma ISO 37301 obsahuje požiadavky týkajúce sa spôsobilosti, komunikácie a informovanosti. Dodržiavaním týchto požiadaviek organizácie zabezpečujú, že vízia vrcholového manažmentu sa odráža a je zakotvená v správaní manažérov a zamestnancov. Norma ISO 37301 tiež vyžaduje a podporuje zavedenie stručných a účinných politík, postupov a kontrolných mechanizmov, ktoré posúvajú organizácie smerom ku kultúre dodržiavania predpisov a vysokým etickým štandardom a integrite.

Norma ISO 37301 načrtáva úsilie o dodržiavanie predpisov, ktoré sa začína nastavením tónu na vrchole organizácie. Záväzok smerujúci k dobrej kultúre dodržiavania predpisov vyjadruje riadiaci orgán organizácie a vrcholový manažment prostredníctvom politiky dodržiavania predpisov a stanovením cieľov dodržiavania predpisov na rôznych úrovniach. Okrem toho sa od riadiaceho orgánu a vrcholového manažmentu tiež vyžaduje, aby preukázali vedúce postavenie a záväzok poskytnutím potrebných zdrojov, zriadením funkcie dodržiavania súladu, vymedzením úloh a povinností atď. Riadiaci orgán a vrcholový manažment by mali predovšetkým aktívne a viditeľne preukazovať svoj záväzok voči CMS prostredníctvom svojich činov a rozhodnutí.

Prínosy zavedenia normy ISO 37301 v organizácii

Zavedením CMS založeného na norme ISO 37301 budú organizácie schopné:

  • Podstúpiť formálne posúdenie zhody CMS treťou stranou
  • Rozvíjať pozitívnu kultúru dodržiavania predpisov
  • Rýchlo a efektívne riešiť problémy s dodržiavaním predpisov
  • Chrániť svoju povesť a chrániť svoju integritu predchádzaním a odhaľovaním neetického správania
  • Zlepšiť obchodné príležitosti a udržateľnosť
  • Dôkladne zvážiť požiadavky a očakávania interných a externých zainteresovaných strán
  • Budovať silné a hodnotné vzťahy s regulačnými orgánmi
  • Zvýšiť dôveru tretích strán v schopnosť organizácie dosiahnuť trvalý úspech
  • Budovať dôveru a lojalitu zákazníkov

Ako môžete začať so školením ISO 37301?

S rýchlym rastom priemyselných odvetví a konkurenciou na globálnom trhu vám certifikácia ISO 37301 dáva príležitosť pomôcť vašej organizácii trvalo plniť povinnosti v oblasti dodržiavania predpisov.

Naši odborníci sú pripravení pomôcť vám v procese získania certifikátu ISO 37301 a rozvíjať vaše kariérne zručnosti.

Vyberte úroveň kurzu