Compliance manažment

Pre organizácie, ktoré sa snažia o rast a dlhodobý úspech, je dodržiavanie predpisov nevyhnutnosťou, nie možnosťou. Riadenie súladu poskytuje organizáciám štruktúrovaný prístup k plneniu všetkých povinností v oblasti súladu, t. j. požiadaviek, ktoré musia dodržiavať povinne, ako sú zákony, nariadenia, súdne rozhodnutia, povolenia, licencie, ako aj tých, ktoré sa rozhodnú dodržiavať dobrovoľne, ako sú interné politiky a postupy, kódexy správania alebo normy a dohody s komunitami alebo mimovládnymi organizáciami.

Systém manažmentu súladu podľa normy ISO 37301

ISO 37301 je norma systému manažérstva typu A, ktorá špecifikuje požiadavky a poskytuje návod na vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému manažérstva zhody (CMS). Normu ISO 37301 možno uplatniť na všetky organizácie bez ohľadu na ich veľkosť, povahu alebo zložitosť činností. CMS je založený na zásadách integrity, dobrej správy vecí verejných, proporcionality, transparentnosti, zodpovednosti a udržateľnosti.

Výhody systému riadenia súladu

 • Budovanie pozitívnej kultúry dodržiavania predpisov v organizácii
 • Rýchle a efektívne riešenie problémov s dodržiavaním predpisov
 • Ochrana dobrého mena a zabezpečenie integrity prostredníctvom prevencie a odhaľovania neetického správania.
 • Zvýšenie obchodných príležitostí a schopnosti organizácie dosiahnuť trvalý úspech
 • Budovanie dôvery a lojality zákazníkov

Predmet našich profesionálnych služieb

1 | Analýza existujúceho systému a plánovanie projektu CMS

Analýza kontextu organizácie a analýza nedostatkov súčasnej situácie Vypracovanie plánu projektu CMS

2 | Návrh a implementácia systému CMS

Identifikácia a opis hraníc a rozsahu CMS Definovanie organizačnej štruktúry, úloh a zodpovedností jednotlivcov a príslušných výborov Návrh politiky súladu Nastavenie a zdokumentovanie procesov CMS

3 | Identifikácia povinností a rizík súvisiacich s dodržiavaním predpisov

Výber a dokumentácia procesu identifikácie povinností dodržiavania predpisov Identifikácia a dokumentácia povinností dodržiavania predpisov Vytvorenie registra povinností Riadenie zmien Výber a dokumentácia metodiky riadenia rizík dodržiavania predpisov Identifikácia, analýza a hodnotenie rizík podplácania Výber možností a opatrení na ošetrenie rizík Riadenie plánov ošetrenia rizík podplácania

4 | Dokumentácia tematicky špecifických politík a postupov

Návrh štruktúry a správa dokumentácie CMS Návrh a dokumentácia politík a postupov pre jednotlivé témy Podpora implementácie určitých opatrení Návrh a realizácia školení a osvetových aktivít

5 | Podpora interného auditu, auditu dodávateľov a certifikačného auditu

Návrh a dokumentácia stavu interného auditu CMS Návrh programu auditu CMS a plánovanie audítorských činností Realizácia interných auditov a auditov dodávateľov Podpora následných činností a opatrení po audite Príprava certifikačného auditu a podpora certifikačného auditu

Používanie pokročilých GRC aplikácií

Zložitosť implementácie procesov CMS sa zvyšuje s veľkosťou organizácie a je ovplyvnená odvetvím podnikania a vyspelosťou systému riadenia. Komplexným organizáciám a organizáciám pôsobiacim vo vysoko regulovaných odvetviach alebo so zložitými systémami riadenia sa odporúča používať pokročilé modulárne nástroje.

Viac informácií nájdete v sekcii Aplikácie.

Kvalita našich služieb

V priebehu poskytovania konzultačných služieb sú uplaňované štandardy kvality konzultačných služieb podľa ISO 20700, bezpečnosť informácií podľa ISO/IEC 27001 a projektového riadenia podľa normy ISO 21502.

Kompetencie našich konzultantov:

 • Certified ISO 37301 Lead Implementer
 • Certified ISO 37001 Lead Implementer

Pri vykonávaní interného auditu (audit prvou stranou) alebo auditv externého auditu tretej strany (audit druhou stranou) sa uplatňuje najlepšia prax auditovania systémov riadenia definovaná normou ISO 19011 a ďalšími relevantnými normami.

Kompetencie našich audítorov:

 • Certified ISO 37301 Lead Auditor
 • Certified ISO 37001 Lead Auditor

Máte záujem?


  Spracovanie osobných údajov