PECB ISO/IEC 20000 – Management služeb

Představte si, že vaše organizace má k dispozici nástroj, který podporuje každý krok životního cyklu služby, od nápadu přes plánování, dodání až po zlepšení. Takový nástroj existuje jako systém managementu služeb založený na mezinárodně uznávané normě ISO/IEC 20000-1.

Co je ISO/IEC 20000-1?

Norma ISO/IEC 20000-1, vydaná původně v roce 2005 a následně aktualizovaná v letech 2011 a 2018, je norma systému managementu, která stanovuje minimální požadavky na organizaci, pokud jde o vytvoření, zavedení, udržování a neustálé zlepšování systému managementu služeb (SMS).

Systém SMS se skládá z politik, procesů, zdrojů, cílů a dokumentovaných informací, které jsou sestaveny a koordinovány tak, aby bylo dosaženo cílů organizace. Efektivní SMS umožňuje organizacím řídit a kontrolovat své činnosti v oblasti řízení služeb, identifikovat a zmírňovat rizika související s jejich činností a identifikovat a realizovat příležitosti, které zlepšují poskytování služeb.

Požadavky normy ISO/IEC 20000-1 jsou obecné a použitelné pro organizace všech velikostí, odvětví a složitostí. Podle průzkumu ISO Survey 2020 bylo organizacím na celém světě vydáno více než 7 500 certifikátů. Na rozdíl od běžného mylného názoru, že se tato norma vztahuje pouze na IT infrastrukturu, lze normu ISO/IEC 20000-1 použít pro různé další služby, včetně financí, cloudu, outsourcingu podnikových procesů atd.

Stejně jako většina norem ISO pro systémy managementu je i norma ISO/IEC 20000-1 vytvořena na základě struktury vysoké úrovně (HLS) a sdílí společné termíny a základní definice. Toto sladění struktury umožňuje snadnější integraci s dalšími systémy managementu založenými na normách, jako jsou ISO 9001, ISO/IEC 27001 a ISO 22301. Kromě zajištění konzistence a snížení nákladů může integrace několika systémů managementu zvýšit schopnosti organizace poskytovat konzistentní a kvalitní služby a může pomoci při udržování a zlepšování udržitelného obchodního modelu.

Přínosy normy ISO/IEC 20000-1 pro poskytovatele služeb

Efektivní SMS založený na požadavcích normy ISO/IEC 20000-1 může utvářet a zlepšovat způsob práce organizace a zdokonalovat postupy managementu služeb.

Mezi výhody, které organizace získá zavedením systému SMS založeného na normě ISO/IEC 20000-1, patří:

  • Zlepšení výkonnosti služeb a zvýšení hodnoty poskytované zainteresovaným stranám
  • Možnost požádat o formální certifikaci od akreditovaného orgánu pro posuzování shody
  • Snížení nákladů, úsilí a narušení služeb
  • Zlepšený životní cyklus služby, včetně plánování, návrhu, přechodu a poskytování
  • Sladění složek SMS s obchodními cíli 
  • Splněné požadavky na služby 
  • Zvýšená důvěra podniku a zákazníků
  • Snížení rizik využitím přístupu k řízení rizik 
  • Lepší pochopení rolí a odpovědností
  • Zlepšení vztahů s dodavateli a dalšími relevantními zainteresovanými stranami

Proč byste se měli zúčastnit některého z našich školení ISO/IEC 20000?

V dnešním propojeném světě, kde se neustálé zlepšování procesů a dosahování efektivity stalo normou pro udržení podnikání, se mnoho organizací obrací s žádostí o řešení na poskytovatele služeb. Poskytovatelé služeb naopak musí zajistit, aby dokázali splnit stanovené požadavky a přinést hodnotu. V této souvislosti poskytovatelé služeb hledají a oceňují kompetentní osoby s potřebnými znalostmi a dovednostmi pro řízení, kontrolu a neustálé zlepšování služeb a procesů, které poskytování služeb umožňují.

Vzdělávací kurzy PECB ISO/IEC 20000 jsou vytvořeny na základě mezinárodně uznávané normy pro systém managementu služeb ISO/IEC 20000-1, dalších cenných doporučujících norem ISO (ISO/IEC 20000-2, ISO 31000, ISO 19011) a dalších osvědčených postupů z této oblasti. Absolvováním některého z našich kurzů ISO/IEC 20000 si můžete rozšířit své kompetence, které vám pomohou pomáhat poskytovatelům služeb, a posunout se ve své kariéře.

Proč si vybrat kurzy PECB?

Jako celosvětový poskytovatel školení, zkoušek a certifikačních služeb pomáhá PECB odborníkům prokázat odhodlání a kompetence poskytováním hodnotného vzdělávání, hodnocení a certifikace podle mezinárodně uznávaných standardů.

Certifikace PECB podle ISO/IEC 20000 představují odborné uznání vašich profesních schopností a dokazují, že můžete přispět ke službám a SMS vaší organizace jako auditor, implementátor nebo v jiné funkci.

Vyberte úroveň kurzu