PECB ISO/IEC 20000  – Manažment služieb

Predstavte si, že vaša organizácia má k dispozícii nástroj, ktorý podporuje každý krok životného cyklu služby, od nápadu cez plánovanie, poskytovanie až po zlepšovanie. Takýto nástroj existuje ako systém manažérstva služieb založený na medzinárodne uznávanej norme ISO/IEC 20000-1.

Čo je norma ISO/IEC 20000-1?

Norma ISO/IEC 20000-1, pôvodne vydaná v roku 2005 a následne aktualizovaná v rokoch 2011 a 2018, je norma systému riadenia, ktorá stanovuje minimálne požiadavky na organizáciu na vytvorenie, zavedenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému riadenia služieb (SMS).

SMS pozostáva z politík, procesov, zdrojov, cieľov a zdokumentovaných informácií, ktoré sú zostavené a koordinované na dosiahnutie cieľov organizácie. Účinný SMS umožňuje organizáciám riadiť a kontrolovať činnosti riadenia služieb, identifikovať a zmierňovať riziká spojené s ich činnosťou a identifikovať a realizovať príležitosti, ktoré zlepšujú poskytovanie služieb.

Požiadavky normy ISO/IEC 20000-1 sú všeobecné a použiteľné pre organizácie všetkých veľkostí, odvetví a zložitosti. Podľa prieskumu ISO 2020 bolo organizáciám na celom svete vydaných viac ako 7 500 certifikátov. Na rozdiel od bežnej mylnej predstavy, že táto norma sa vzťahuje len na IT infraštruktúru, normu ISO/IEC 20000-1 možno uplatniť na celý rad ďalších služieb vrátane financií, cloudu, outsourcingu obchodných procesov atď.

Podobne ako väčšina noriem ISO pre systémy manažérstva, aj norma ISO/IEC 20000-1 je založená na štruktúre vysokej úrovne (HLS) a má spoločné termíny a základné definície. Toto zosúladenie štruktúry umožňuje jednoduchšiu integráciu s inými normami založenými na systémoch manažérstva, ako sú ISO 9001, ISO/IEC 27001 a ISO 22301. Okrem zabezpečenia konzistentnosti a zníženia nákladov môže integrácia viacerých systémov riadenia zvýšiť schopnosť organizácie poskytovať konzistentné a kvalitné služby a môže pomôcť udržať a zlepšiť udržateľný obchodný model.

Prínosy normy ISO/IEC 20000-1 pre poskytovateľov služieb

Účinný SMS založený na požiadavkách normy ISO/IEC 20000-1 môže formovať a zlepšovať spôsob fungovania organizácie a zlepšovať postupy riadenia služieb.

Niektoré z výhod, ktoré organizácia získa zavedením SMS založeného na norme ISO/IEC 20000-1, zahŕňajú:

  • Zlepšenie výkonu služieb a zvýšenie hodnoty poskytovanej zainteresovaným stranám
  • Možnosť požiadať o formálnu certifikáciu od akreditovaného orgánu posudzovania zhody
  • Zníženie nákladov, úsilia a narušenia služieb
  • Zlepšenie životného cyklu služby vrátane plánovania, návrhu, prechodu a poskytovania
  • Zladenie zložiek SMS s obchodnými cieľmi 
  • Splnenie požiadaviek na služby 
  • Zvýšená dôvera podnikov a zákazníkov
  • Zníženie rizika využitím prístupu riadenia rizík 
  • Lepšie pochopenie úloh a zodpovedností
  • Zlepšené vzťahy s dodávateľmi a inými relevantnými zainteresovanými stranami

Prečo by ste sa mali zúčastniť na jednom z našich školení ISO/IEC 20000?

V dnešnom prepojenom svete, kde sa neustále zlepšovanie procesov a dosahovanie efektívnosti stalo normou pre udržanie podnikania, sa mnohé organizácie obracajú na poskytovateľov služieb s cieľom získať riešenia. Poskytovatelia služieb zasa musia zabezpečiť, aby dokázali splniť požiadavky a priniesť hodnotu. V tejto súvislosti poskytovatelia služieb hľadajú a oceňujú kompetentné osoby s potrebnými znalosťami a zručnosťami na riadenie, kontrolu a neustále zlepšovanie služieb a procesov, ktoré umožňujú poskytovanie služieb.

Školenia PECB ISO/IEC 20000 vychádzajú z medzinárodne uznávanej normy systému riadenia služieb ISO/IEC 20000-1, ďalších hodnotných referenčných noriem ISO (ISO/IEC 20000-2, ISO 31000, ISO 19011) a ďalších osvedčených postupov v tejto oblasti. Absolvovaním niektorého z našich kurzov ISO/IEC 20000 si môžete rozšíriť svoje kompetencie, ktoré vám pomôžu pomáhať poskytovateľom služieb a napredovať vo svojej kariére.

Prečo si vybrať kurzy PECB?

Spoločnosť PECB ako celosvetový poskytovateľ školení, skúšok a certifikačných služieb pomáha odborníkom preukázať odhodlanie a kompetencie poskytovaním hodnotných školení, hodnotení a certifikácií podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Certifikáty PECB podľa normy ISO/IEC 20000 predstavujú profesionálne uznanie vašich odborných schopností a dokazujú, že môžete prispieť k službám a SMS vašej organizácie ako audítor, implementátor alebo v inej funkcii.

Vyberte úroveň kurzu