Manažment služieb

Predstavte si, že vaša organizácia má k dispozícii nástroj, ktorý podporuje každý krok životného cyklu služby, od nápadu po plánovanie, od poskytnutia až po zlepšenie. Takýmto nástrojom je systém riadenia služieb založený na medzinárodne uznávanej norme ISO/IEC 20000-1.

Systém riadenia služieb podľa normy ISO/IEC 20000 je všeobecne použiteľný pre všetky služby. Je však úzko spojená s poskytovaním všadeprítomných IT služieb. Potom hovoríme o správe IT služieb (ITSMS).

Systém manažmentu služieb podľa normy ISO/IEC 20000

ISO/IEC 20000 je norma systému riadenia služieb (SMS), ktorá špecifikuje požiadavky na poskytovateľov služieb na vytvorenie, zavedenie, prevádzku a neustále zlepšovanie SMS. Zavedením a certifikáciou ISO/IEC 20000 organizácia potvrdzuje, že je schopná neustále zlepšovať poskytovanie svojich služieb.

Norma ISO/IEC 20000 definuje požiadavky (CO) a základné pokyny na používanie (JAK) a známa metodika riadenia služieb IT ITIL (Information Technology Infrastructure Library) dopĺňa systém o rámec osvedčených postupov. Organizácia poskytujúca služby IT môže použiť normu ISO/IEC 20000 na implementáciu a meranie základných procesov riadenia služieb a ITIL na implementáciu postupov ITSMS podľa odporúčaní osvedčených postupov.

Výhody systému manažmentu služieb

  • Zlepšenie výkonu služieb a zvýšenie hodnoty poskytovanej zainteresovaným stranám
  • Zlepšenie životného cyklu služby vrátane plánovania, návrhu, prechodu a poskytovania
  • Možnosť formálnej certifikácie od akreditovaného orgánu
  • Zvýšenie dôvery a lojality zákazníkov a zamestnancov
  • Zníženie nákladov, úsilia a narušenia služieb

Predmet našich odborných služieb

1 | Analýza existujúceho systému a plánovanie projektu SMS

Analýza organizačného kontextu a analýza nedostatkov súčasnej situácie Vypracovanie plánu projektu SMS

2 | Návrh a implementácia SMS

Identifikovať a opísať hranice a rozsah SMS Definovať organizačnú štruktúru, úlohy a zodpovednosti jednotlivcov a príslušných výborov Navrhnúť politiku riadenia služieb Nastaviť a zdokumentovať procesy SMS

3 | Riadenie a riadenie rizík v oblasti služieb

Výber a dokumentácia metodiky riadenia rizík Identifikácia, analýza a hodnotenie rizík Výber možností ošetrenia rizík a kontrolných opatrení Riadenie plánov ošetrenia rizík

4 | Dokumentácia tematicky špecifických politík a postupov

Návrh štruktúry a riadenie dokumentácie SMS Návrh a dokumentácia tematických politík a postupov pre procesy riadenia portfólia služieb, obchodné vzťahy, úrovne služieb a dodávateľov, požiadavky na zmeny a kapacity, návrh a prechod, uvoľnenie a nasadenie, incidenty, požiadavky a problémy so službami, dostupnosť služieb, kontinuitu služieb a bezpečnosť informácií Podpora implementácie určitých opatrení Návrh a realizácia školení a aktivít na zvyšovanie povedomia

5 | Podpora interného auditu, auditu dodávateľov a certifikačného auditu

Návrh a dokumentácia stavu interného auditu SMS Návrh programu auditu SMS a plánovanie audítorských činností Realizácia interného auditu a auditu dodávateľa Podpora následných a postauditných činností Príprava na certifikačný audit a podpora certifikačného auditu

Používanie pokročilých GRC aplikácií

Zložitosť implementácie procesov SMS sa zvyšuje s veľkosťou organizácie a vyspelosťou systémov a služieb IKT. Komplexným organizáciám so zložitými systémami IKT odporúčame používať pokročilé modulárne nástroje.

Viac informácií nájdete v sekcii Aplikácie.

Kvalita našich služieb

V priebehu poskytovania konzultačných služieb sú uplatňované štandardy kvality konzultačných služieb podľa ISO 20700, bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001 a projektového riadenia podľa normy ISO 21502.

Kompetencie našich konzultantov:

  • Certified ISO/IEC 20000 Lead Implementer

Pri vykonávaní interného auditu (audit prvou stranou) alebo externého auditu tretej strany (audit druhou stranou) sa uplatňuje najlepšia prax auditovania systémov riadenia definovaná normou ISO 19011 a príslušnými odborovými normami.

Kompetencie našich audítorov:

  • Certified ISO/IEC 20000 Lead Auditor

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov