PECB ISO 22361  – Krizový management

Představte si, že vaše organizace zažije událost, která způsobí nenapravitelné škody, a vy zjistíte, že situaci bylo možné předejít nebo ji řešit lépe. Mnohdy organizace mohou předejít krizi včasným zvládnutím drobných situací a incidentů. Mohou také zmírnit dopady krize, i když jejímu vzniku nemohly zabránit. Toho lze dosáhnout zavedením procesů a postupů pro prevenci, přípravu a reakci na krizi, což představuje krizový management.

Co je ISO 22361?

Norma ISO 22361 poskytuje organizacím návod, jak vyvinout, zavést, udržovat, monitorovat a neustále zlepšovat schopnost strategického krizového managementu. Kromě toho popisuje zásady a postupy potřebné k identifikaci a zvládání krizí. Norma ISO 22361 doporučuje, aby organizace přijaly strukturovaný přístup a vytvořily rámec pro krizový management založený na vedení, struktuře, kultuře a kompetencích a dále dodržovat zásady krizového managementu. Norma ISO 22361 je vhodná pro jakoukoli organizaci bez ohledu na její typ, velikost nebo odvětví.

Kromě toho norma popisuje proces krizového řízení, který se skládá ze sedmi kroků: předvídání, posouzení, prevence a zmírnění, připravenost, reakce, zotavení a neustálé zlepšování.

Proč je pro vás krizový management důležitý?

To, jak organizace reaguje na krizi, je velmi důležité, protože to ovlivňuje její působení a pověst. Krizový management umožňuje organizacím zavést účinné standardizované postupy pro identifikaci a vyhodnocování potenciálních krizí, případně pro předcházení krizím. Pokud prevence není možná, umožní krizový management organizacím také úspěšně se na krizi připravit, reagovat na ni a zotavit se z ní. Zotavení po krizi pomáhá organizacím získat zpět svou pověst, vypracovat vhodné strategie pro návrat k běžnému provozu a přizpůsobit se změnám.

Příprava na krize zahrnuje vypracování plánu krizového managementu. Díky nastaveným postupům a reakcím na krizi mohou organizace přijímat správná rozhodnutí i v časově krátkém úseku. Významným faktorem, je zavedení účinných komunikačních kanálů a vypracování komunikačního plánu. V dnešní době se zprávy mohou prostřednictvím online platforem šířit velmi rychle. Proto je důležité, aby organizace pravidelně komunikovaly s příslušnými zainteresovanými stranami a nezatajovaly informace, které jsou důležité pro zaměstnance, zákazníky a další.

Přínosy krizového managementu

  • Udržovat, sledovat a zlepšovat svou schopnost krizového řízení
  • Zajistit angažovanost vedení v oblasti krizového řízení
  • Usnadnit strategické rozhodování před krizí, v jejím průběhu a po jejím skončení
  • Vytvořit efektivní interní a externí komunikační kanály, které jsou přínosné v době krize
  • Zlepšit odolnost organizace
  • Vytvořit, podporovat a propagovat kulturu bezpečnosti

Jak začít se vzděláváním krizového managementu?

Pokud se chcete seznámit s koncepcemi a zásadami krizového řízení a s tím, jak úspěšně vybudovat schopnost krizového managementu, školení PECB splní vaše potřeby. V průběhu celého procesu vám budeme nápomocni, abychom vám nabídli hodnotný zážitek.

Vyberte úroveň kurzu