PECB ISO 22361  – Krízový manažment

Predstavte si, že vaša organizácia zažije udalosť, ktorá spôsobí nenapraviteľné škody, a vy si uvedomíte, že situácii sa dalo predísť alebo ju zvládnuť lepšie. Organizácie môžu často predísť kríze včasným zvládnutím malých situácií a incidentov. Môžu tiež zmierniť vplyv krízy, aj keď jej nemohli zabrániť. To sa dá dosiahnuť zavedením procesov a postupov na predchádzanie krízam, prípravu na ne a reakciu na ne, čo je krízový manažment.

Čo je norma ISO 22361?

Norma ISO 22361 poskytuje organizáciám návod, ako rozvíjať, zavádzať, udržiavať, monitorovať a neustále zlepšovať strategickú spôsobilosť krízového riadenia. Okrem toho opisuje politiky a postupy potrebné na identifikáciu a riadenie kríz. Norma ISO 22361 odporúča, aby organizácie prijali štruktúrovaný prístup a vytvorili rámec pre krízový manažment založený na vedení, štruktúre, kultúre a kompetenciách, ako aj dodržiavali zásady krízového manažmentu. Norma ISO 22361 je vhodná pre každú organizáciu bez ohľadu na jej typ, veľkosť alebo odvetvie.

Okrem toho norma opisuje proces krízového riadenia pozostávajúci zo siedmich krokov: predvídanie, hodnotenie, prevencia a zmierňovanie, pripravenosť, reakcia, obnova a neustále zlepšovanie.

Prečo je pre vás krízový manažment dôležitý?

To, ako organizácia reaguje na krízu, je veľmi dôležité, pretože to ovplyvňuje jej výkonnosť a povesť. Krízový manažment umožňuje organizáciám zaviesť účinné štandardizované postupy na identifikáciu a hodnotenie potenciálnych kríz alebo na predchádzanie krízam. Ak prevencia nie je možná, krízový manažment tiež umožňuje organizáciám úspešne sa pripraviť na krízu, reagovať na ňu a zotaviť sa z nej. Zotavenie z krízy pomáha organizáciám získať späť svoju povesť, vypracovať vhodné stratégie na návrat k bežnej činnosti a prispôsobiť sa zmenám.

Príprava na krízu zahŕňa vypracovanie plánu krízového riadenia. So stanovenými postupmi a reakciami na krízu môžu organizácie prijímať správne rozhodnutia aj v krátkom čase. Dôležitým faktorom je vytvorenie účinných komunikačných kanálov a vypracovanie komunikačného plánu. V súčasnosti sa správy môžu veľmi rýchlo šíriť prostredníctvom online platforiem. Preto je dôležité, aby organizácie pravidelne komunikovali s príslušnými zainteresovanými stranami a nezatajovali informácie, ktoré sú dôležité pre zamestnancov, zákazníkov a iné osoby.

Prínosy krízového manažmentu

  • Udržiavanie, monitorovanie a zlepšovanie schopnosti krízového riadenia
  • Zabezpečenie záväzku vedenia k riešeniu krízových situácií
  • Uľahčenie strategického rozhodovania pred krízou, počas nej a po nej
  • Vytvorenie účinných interných a externých komunikačných kanálov, ktoré sú prospešné v čase krízy
  • Zlepšiť odolnosť organizácie
  • Vytvárať, podporovať a propagovať kultúru bezpečnosti

Ako začať so vzdelávaním v oblasti krízového manažmentu?

Ak sa chcete dozvedieť o koncepciách a zásadách krízového riadenia a o tom, ako úspešne vybudovať kapacity krízového riadenia, školenie PECB splní vaše potreby. Počas celého procesu vám budeme pomáhať, aby sme vám poskytli cenné skúsenosti.

Vyberte úroveň kurzu