Kontinuita podnikania

Manažment kontinuity činností zahŕňa oblasť riadenia, ktorej cieľom je zabezpečiť schopnosť organizácie nepretržite poskytovať produkty alebo služby na prijateľnej a vopred stanovenej úrovni po rušivom incidente. Zavedením systému riadenia kontinuity činností sú organizácie lepšie pripravené na zvládnutie závažných incidentov alebo katastrof tak, aby sa ich vplyv minimalizoval a aby sa čo najrýchlejšie obnovili činnosti organizácie.

Systém manažérstva kontinuity činností podľa normy ISO 22301

Prírodné katastrofy, požiare, kybernetické útoky, epidémie alebo problémy v dodávateľskom reťazci sú známe hrozby, ktoré môžu ohroziť činnosť každej organizácie. Najlepšou ochranou je predchádzať potenciálnym poruchám a pripraviť sa na okamih, keď k mimoriadnej udalosti skutočne dôjde. Odolnosť a pripravenosť organizácie možno zabezpečiť pomocou systému riadenia kontinuity činností (BCMS) založeného na norme ISO 22301. Norma ISO 22301 definuje požiadavky na organizácie, ktoré chcú vytvoriť, zaviesť, udržiavať a neustále zlepšovať systém riadenia kontinuity činností (BCMS).

Výhody riadenia kontinuity podnikania

  • Zvýšenie dôveryhodnosti a konkurencieschopnosti organizácie
  • Zvýšenie odolnosti organizácie a jej schopnosti vyrovnať sa so závažnými poruchami.
  • Efektívne riadenie organizácie a zvýšená návratnosť investícií
  • Ochrana kritických aktív a zníženie obchodných rizík
  • súlad s právnymi, regulačnými, zmluvnými a inými spoločenskými potrebami a očakávaniami

Predmet našich odborných služieb

1 | Analýza existujúceho systému a plánovanie projektu BCMS

Analýza organizačného kontextu a analýza nedostatkov súčasnej situácie Vypracovanie plánu projektu BCMS

2 | Vytvorenie a implementácia BCMS

Identifikácia a opis hraníc a rozsahu BCMS Definovanie organizačnej štruktúry, úloh a zodpovedností jednotlivcov a príslušných výborov Návrh politiky kontinuity činností Nastavenie a zdokumentovanie procesov BCMS

3 | Analýza vplyvu na podnikanie (BIA) a hodnotenie rizík

Návrh procesu analýzy vplyvu na činnosť (BIA) Stanovenie časových a kapacitných rámcov a určenie priorít produktov a služieb, činností a zdrojov Návrh procesu hodnotenia rizík kontinuity činností Identifikácia, analýza a hodnotenie rizík kontinuity činností

4 | Stratégia a riešenia kontinuity prevádzky

Analýza a návrh potenciálnych stratégií kontinuity činností pre prioritné činnosti a zdroje Odporúčania pre výber vhodných stratégií a riešení kontinuity

5 | Plány a postupy kontinuity prevádzky, školenia a testovanie

Návrh štruktúry tímov pre reakciu na narušenie Podpora pri tvorbe plánov a postupov kontinuity činností Návrh a realizácia nácviku a testovania, školení a aktivít zameraných na zvyšovanie povedomia

6 | Podpora interného auditu, auditu dodávateľov a certifikačného auditu

Návrh a dokumentácia stavu interného auditu BCMS Návrh programu auditu BCMS a plánovanie audítorských činností Realizácia interného auditu a auditu dodávateľa Podpora následných opatrení a opatrení po ukončení auditu Príprava na certifikačný audit a podpora certifikačného auditu

Používanie pokročilých GRC aplikácií

Zložitosť implementácie procesov BCMS sa zvyšuje s veľkosťou organizácie a vyspelosťou systému riadenia. Komplexným organizáciám so zložitými systémami riadenia odporúčame používať pokročilé modulárne nástroje.

Viac informácií nájdete v sekcii Aplikácie.

Kvalita našich služieb

V priebehu poskytovania konzultačných služieb sú uplatňované štandardy kvality konzultačných služieb podľa ISO 20700, bezpečnosti informácií podľa ISO/IEC 27001 a projektového riadenia podľa normy ISO 21502.

Kompetencie našich konzultantov:

  • Certified ISO/IEC 22301 Lead Implementer *
  • Certified ISO/TS 22317 Foundation

Pri vykonávaní interného auditu (audit prvou stranou) alebo externého auditu tretej strany (audit druhou stranou) sa uplatňuje najlepšia prax auditovania systémov riadenia, ako je definovaná normou ISO 19011.

Kompetencie našich audítorov:

  • Certified ISO/IEC 22301 Lead Auditor *

* POZNÁMKA: Certifikácia akreditovaná podľa ISO/IEC 17024.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov