PECB ISO 45001  – Management ochrany zdraví a bezpečnosti práce

Mezinárodní organizace práce (ILO) odhaduje, že každý rok zemře na celém světě přibližně 2,3 milionu pracovníků v důsledku pracovních úrazů. Podle ILO se na celém světě každoročně stane přibližně 340 milionů pracovních úrazů a přibližně 160 milionů se stane obětí nemocí z povolání. Přestože v minulých desetiletích bylo vynaloženo velké úsilí na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, stále je třeba udělat mnoho práce. K řešení problémů souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví pracovníků vypracovala organizace ISO mezinárodní normu ISO 45001, která definuje požadavky na systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).

Co je ISO 45001?

Norma ISO 45001 Systémy řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití, která vychází z britské normy OHSAS 18001 a dalších mezinárodních směrnic pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, specifikuje požadavky na systém řízení BOZP. Zavedením účinného systému BOZP založeného na této normě organizace zajišťují bezpečnější a zdravější pracovní prostředí.

Norma ISO 45001 je použitelná pro organizace všech velikostí a odvětví, které se snaží předcházet úrazům, nemocem a úmrtím souvisejícím s prací, a podporuje vytváření bezpečného pracovního prostředí a neustálé zlepšování výkonnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Norma ISO 45001 sdílí strukturu vysoké úrovně (HLS) podobnou ostatním normám ISO pro systémy řízení, jako je ISO 9001 pro řízení kvality a ISO 14001 pro environmentální řízení, což umožňuje organizacím snadno integrovat dva nebo více systémů řízení. Od svého zveřejnění v roce 2018 nahradila norma ISO 45001 britskou normu OHSAS 18001.

Proč je pro vás systém OH&S MS důležitý?

Vzhledem k vysokému počtu pracovních úrazů a úmrtí na pracovišti jsou lepší a účinnější postupy, které zaručují zdraví a bezpečnost pracovníků na pracovišti, nezbytností. Aby organizace zmírnily rizika a nebezpečí na pracovišti, musí upřednostnit zdraví a bezpečnost svých zaměstnanců. Organizace a jednotlivci působící v jakémkoli odvětví musí spolupracovat, aby dosáhli stejného cíle, kterým je co nejvíce snížit počet nehod, které vedou ke zranění nebo zdravotním problémům.

Absolvování kurzu PECB ISO 45001, ať už se jedná o Foundation kurz, Lead Auditor kurz nebo Lead Implementer kurz, vám umožní pochopit mezinárodně uznávané postupy, jejichž cílem je zlepšit pracovní podmínky a zajistit pohodu zaměstnanců. Kromě toho získáte celosvětově uznávaný certifikát o řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který prokáže, že jste schopni pochopit, zavést nebo auditovat zásady, kontrolní mechanismy a procesy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem snížit počet pracovních úrazů.

Přínosy normy ISO 45001 pro organizace

Efektivní systém BOZP založený na normě ISO 45001 má potenciál utvářet a zlepšovat způsob práce organizace a může z pracoviště učinit bezpečnější a lepší místo.

  • Zlepšení pověsti mezi mezinárodně uznávanými podniky v důsledku zavádění osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Zvýšení důvěry zaměstnanců tím, že se organizace zavázala zlepšit jejich bezpečnost a zdraví na pracovišti
  • Snížení pojistného a pojistných událostí
  • Zvýšená návratnost investic díky vyšší produktivitě zaměstnanců a snížení počtu úrazů na pracovišti
  • Snížení fluktuace zaměstnanců, protože hlavní důraz bude kladen na duševní a fyzickou pohodu zaměstnanců

Jak mohu začít se vzděláváním ISO 45001?

Využijte příležitosti a získejte certifikát ISO 45001 díky vzdělávacím kurzům a my se postaráme o to, aby vám naši odborníci pomáhali v celém procesu, abyste získali hodnotné zkušenosti a přivítali vás v naší celosvětové síti.

Vyberte úroveň kurzu