Analýza environmentálnych a sociálnych dopadov

Čo je to analýza environmentálnych a sociálnych dopadov?

Svedomité organizácie investujú do environmentálnych, sociálnych a governance (ESG) programov, aby riešili vplyv svojich aktivít na okolitý svet. Napĺňanie vízie ESG môže otvoriť prístup ku kapitálu, budovať imidž spoločnosti a zvýšiť morálku zamestnancov. Programy ESG sú navrhnuté tak, aby usmerňovali vaše úsilie v oblasti udržateľnosti a etiky prostredníctvom merania vplyvu vašich rozhodnutí.

Ako táto aplikácia funguje

Aplikácia „Environmental and Social Impact Analysis“ podporuje Váš komplexný program ESG tým, že Vám umožňuje pochopiť sociálny alebo environmentálny vplyv Vašich nových projektov. Táto aplikácia poskytuje štruktúru na posúdenie environmentálnych a sociálnych rizík a prínosov každej novej iniciatívy.

Iniciatívy sú hodnotené, čo vám pomôže kvantifikovať ich vplyv, aby ste mohli prijímať dôležité rozhodnutia. Tabuľky, vizuálne zhrnutia, ovládacie panely a automatické oznámenia uľahčujú oznamovanie týchto zistení zainteresovaným stranám.

Prečo ju potrebujete

  • Prilákanie investorov so silnou víziou v oblasti životného prostredia a sociálnych otázok.
  • Zlepšenie reputácie a podpora udržateľného dlhodobého rastu.
  • Podporovanie výkonnosti spoločnosti prostredníctvom riadenia environmentálnych alebo sociálnych rizík.
  • Prispôsobenie spôsobu riadenia udržateľnosti.
  • Informovanie zainteresovaných strán a investorov o zisteniach a rozhodnutiach týkajúcich sa ESG.
  • Dodržiavanie environmentálnych a sociálnych záväzkov.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov