Manažment interného auditu

Čo je manažment interného auditu?

Vnútorné audity sú ako testy pre organizácie, ktoré hodnotia riadenie, riadenie rizík, opatrenia prijaté pred externými auditmi a opatrenia vnútornej kontroly na zabezpečenie rovnováhy.

Zavedenie týchto nezávislých a objektívnych kontrol môže proaktívne identifikovať nedostatky v procesoch a naplánovať nápravné opatrenia. Mnohé organizácie využívajú interný audit na posilnenie svojej činnosti tým, že pôsobia ako obranná línia nad prevádzkou, riadením rizík a dodržiavaním predpisov.

Ako táto aplikácia funguje

Aplikácia “ Internal Audit Management“ je špeciálne navrhnutá tak, aby pomohla tímom interného auditu byť čo najefektívnejší a najlepšie pripravený na akýkoľvek cyklus interného alebo externého auditu. Aplikácia sa používa na správu interných auditov, aby vaše tímy mohli aktívne identifikovať nedostatky a zlepšovať existujúce procesy.

Aplikácia obsahuje všetky auditovateľné subjekty vo vašej organizácii a integrované pracovné postupy na posúdenie audítorských rizík a plánovanie auditu a nápravných opatrení. Váš tím interného auditu môže interne posudzovať, identifikovať a hlásiť problémy a pripraviť sa tak na budúce audity a priebežné kontroly priamo v tejto vopred vytvorenej aplikácii.

Prečo ju potrebujete

  • Nezávislé uistenie, že audity podporia dosiahnutie strategických cieľov vašej organizácie.
  • Vykonávanie auditov a prideľovanie práce alebo požiadaviek na dôkazy príslušným vlastníkom alebo zainteresovaným stranám vašej organizácie.
  • Zlepšenie účinnosti riadenia, riadenia rizík a kontrolných činností.
  • Používanie prispôsobiteľných, vopred navrhnutých pracovných postupov na vytváranie programov auditu a pracovných plánov, správu požiadaviek na audit, požiadaviek na dokumentáciu a zistení auditu.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov