PECB GDPR – Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Čo je všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)?

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) je nariadenie, ktoré zavádza prísnejší režim ochrany osobných údajov pre organizácie, ktoré pôsobia v Európskej únii (EÚ) alebo spracúvajú údaje občanov EÚ. GDPR predstavuje ochranu osobných údajov zamestnancov, zákazníkov a ďalších osôb. Ak organizácie nebudú dodržiavať toto nariadenie, budú im hroziť vysoké pokuty a poškodenie dobrého mena. Keďže osobné údaje sú kritické a citlivé informácie, ktoré by mali chrániť všetky organizácie, toto nariadenie pomáha zaviesť vhodné postupy a kontrolné mechanizmy na predchádzanie porušeniam bezpečnosti informácií. Od mája 2018 musia toto nariadenie dodržiavať všetky organizácie pôsobiace v EÚ.

Prečo je pre vás všeobecné nariadenie o ochrane údajov dôležité?

Keďže v posledných rokoch došlo k veľmi sofistikovaným porušeniam ochrany údajov, potreba chrániť osobné údaje sa zvýšila.

Bezpečnosť informácií je rozhodujúca pre úspech každej organizácie, pretože sa zaoberá ochranou citlivých údajov pred neoprávneným prístupom, použitím, kopírovaním a zničením. Organizácie preto musia zaviesť opatrenia a kontrolné mechanizmy na riadenie a zmierňovanie rizík v oblasti bezpečnosti informácií a dodržiavať požiadavky nariadenia GDPR. V prípade, že organizácia nedodrží požiadavky GDPR, môžu sankcie dosiahnuť až 2 % ročného obratu organizácie. A v prípade závažnejších porušení môžu sankcie dosiahnuť až 4 % ročného obratu organizácie. Na druhej strane, zavedenie rámca ochrany údajov umožňuje odborníkom z praxe vyvinúť a zaviesť spoľahlivé a všeobecne uznávané kontrolné mechanizmy.

Stať sa certifikovaným úradníkom pre ochranu údajov vám umožní získať potrebné odborné znalosti na pochopenie rizík, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na vašu organizáciu, a na zavedenie požadovaných strategických reakcií na základe osvedčených postupov, požiadaviek a zásad GDPR.

Čo je to certifikácia GDPR?

Certifikácia GDPR znamená, že poznáte požiadavky všeobecného nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (GDPR). Školenie GDPR dáva odborníkom zelenú na získanie certifikácie od legitímnych certifikačných orgánov, aby mohli orgánom EÚ a klientom preukázať, že sú v súlade s GDPR. 

Certifikácia GDPR je nevyhnutná, ak máte záujem byť vybavení potrebnými znalosťami na to, aby vaša firma spĺňala požiadavky a mala náskok pred konkurenciou, ako aj na to, aby ste uistili svojich zákazníkov, že rešpektujete ochranu ich osobných údajov. Tento kurz vás naučí, ako nanovo definovať spôsob získavania, uchovávania, spracovania a zabezpečenia osobných údajov. 

Výhody školenia GDPR

Spoločnosť PECB ponúka školenia so skúškou a certifikáciou v oblasti ochrany údajov GDPR, ktoré vám pomôžu:

  • Ochrániť dobré meno vašej organizácie
  • Minimalizovať bezpečnostné incidenty
  • Vybudovať dôveru zákazníkov
  • Udržať si existujúcich zákazníkov a prilákať nových
  • Uľahčiť prístup k údajom
  • Zabezpečiť dôslednejšie presadzovanie
  • Umožniť správne ukladanie údajov zákazníkov
  • Umožniť vhodnú kontrolu prístupu

Ako môžete začať so vzdelávaním v oblasti GDPR?

Prvým krokom je oboznámiť sa so základmi GDPR, ktoré vám pomôžu dodržiavať toto nariadenie. Naše školenia vedú skúsení školitelia, ktorí vám pomôžu pochopiť výhody a spôsoby jeho uplatnenia vo vašej organizácii. 

Správnou kombináciou sústredenia a odhodlania môžete získať certifikát a odlíšiť sa na konkurenčnom trhu. Odborníci spoločnosti KRUCEK sú tu, aby vám pomohli v celom procese.

Vyberte úroveň kurzu