Manažment incidentov

Čo je manažment incidentov?

Incident je udalosť, ktorá vystavuje organizáciu, zamestnancov alebo verejnosť bezpečnostnému alebo zdravotnému riziku. Incidenty môžu poškodiť dobré meno vašej organizácie a narušiť dôveru v rámci organizácie aj navonok. Incidenty môžu viesť aj k mimoriadnym nákladom a finančným stratám.

Aplikácia na správu incidentov vám pomôže presne určiť rozsah incidentov, zorganizovať koordinovanú reakciu a zaviesť nápravné opatrenia, aby sa rovnaké chyby neopakovali.

Ako táto aplikácia funguje

Aplikácia „Incident Management“ poskytuje úplný prehľad o každom incidente nahlásenom vo vašej organizácii a o tom, ako tieto incidenty ovplyvňujú vaše zásady alebo procesy. Pomocou tejto aplikácie môžete nastaviť závažnosť incidentu a automaticky upozorniť príslušné skupiny v rámci organizácie, aby sa zabezpečila náprava.

Aplikácia na riadenie incidentov vám pomôže ideálne reagovať na incidenty s využitím všetkých dostupných údajov a informácií a zároveň zaviesť nápravné opatrenia na predchádzanie budúcim incidentom. Je navrhnutý tak, aby viedol ku koordinovanejšiemu a proaktívnejšiemu prístupu k riadeniu incidentov a v budúcnosti ušetril vašej organizácii čas, úsilie a peniaze.

Prečo ju potrebujete

  • Kompletný prehľad všetkých nahlásených incidentov a ich vplyv na činnosť organizácie alebo dodržiavanie predpisov.
  • Informovanie dotknutých skupín a plánovanie koordinovanej reakcie na incidenty.
    Vykonávanie nápravných opatrení a školení s cieľom zabrániť opakovaniu incidentov.
  • Prístup k prispôsobiteľným, vopred pripraveným pracovným postupom, ktoré vám pomôžu zaznamenávať incidenty, plánovať reakcie a zavádzať prevenciu v celej organizácii.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov