Manažment rizík organizácie

Čo je manažment rizík v organizácii?

Manažment podnikových rizík (ERM) je komplexná metóda, ktorá pomáha organizáciám udržiavať si povedomie o rizikách, ktorým čelia v súčasnosti, a viesť ich k budúcemu úspechu. Manažment podnikových rizík pomáha identifikovať a riešiť vznikajúce strategické, prevádzkové a finančné riziká a riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov.

Ako aplikácia funguje

Aplikácia „Enterprise Risk Management“ vám umožňuje jednoducho a presne identifikovať budúce riziká na základe údajov z pracovných postupov, požiadaviek, procesov a prieskumov vašej organizácie. Okrem toho aplikácia čerpá informácie o externých interakciách a sleduje vzťahy s tretími stranami.

Budete mať k dispozícii všetko, čo potrebujete na získanie komplexného prehľadu o rizikách vašej organizácie, vrátane údajov zo správ o váženom hodnotení rizík, analýz a máp vplyvu, ktoré vám poskytnú jasný obraz o Vašich rizikách. Táto aplikácia vám pomôže zistiť, kedy sa objavujú indikátory, ktoré si vyžadujú rýchle opatrenia, alebo prijať proaktívne kroky na riešenie a zmiernenie rizík v budúcnosti. Tento holistický pohľad vám umožní predchádzať rizikám skôr, ako potenciálne škody ovplyvnia vašu ťažko získanú pozíciu a rast.

Prečo ju potrebujete

  • Presná identifikácia a posúdenie vplyvu nových rizík na vašu organizáciu aj mimo nej.
  • Získanie širšieho a úplnejšieho obrazu o rizikách na základe údajov z pracovných postupov, procesov a prieskumov v celej organizácii.
  • Pristup k prispôsobiteľným, vopred vytvoreným pracovným postupom na vytvorenie registra rizík, posúdenie vplyvu a prijatie účinných zmierňujúcich opatrení.
  • Pochopenie finančných dôsledkov Vášho komplexného programu riadenia rizík.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov