Manažment rizík tretích strán SIG Lite

Čo je manažment rizík tretích strán SIG Lite?

Spolupráca s tretími stranami prináša určité výhody, ale môže vašu spoločnosť vystaviť hrozbe úniku údajov alebo kybernetických útokov.

Pomôžte ochrániť svoju organizáciu pomocou aplikácie SIG Lite na manažment rizík tretích strán, ktorá vám umožní posúdiť, ako ktorákoľvek tretia strana, s ktorou vaša spoločnosť spolupracuje, riadi svoje bezpečnostné riziká v 18 oblastiach.

Ako táto aplikácia funguje

Aplikáciu SIG Lite možno použiť na posúdenie tretích strán z hľadiska potenciálnych nedostatkov v bezpečnostných procesoch a na udržiavanie bezpečnostného postavenia organizácie. Umožňuje zhromažďovať zistenia, identifikovať vplyvy a sledovať príslušné plány riešenia až do ich dokončenia.

Táto aplikácia využíva hodnotenie SIG Lite, ktoré je skrátenou verziou dotazníka SIG (Standardised Information Gathering) vyvinutého spoločnosťou Shared Assessments na hodnotenie rizík tretích strán, rámcov kybernetickej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení v odvetví. Aplikácia umožňuje porovnať a vyplniť formuláre a po dokončení hodnotenia sa každému dodávateľovi pridelí hodnotenie na základe percentuálneho podielu zavedených kontrolných mechanizmov SIG Lite. Aplikácia môže vykonávať aj rozšírené hodnotenia ochrany osobných údajov tretích strán s cieľom pochopiť ich postoj k ochrane osobných údajov. Hodnotenia sú založené na otázkach týkajúcich sa ochrany osobných údajov v základnom hodnotení SIG.

Prečo ju potrebujete

  • Posúdenie rizík tretej strany s použitím pracovného hárku s obchodnými informáciami SIG Lite, zoznamu dokumentácie a artefaktov a všetkých otázok z dotazníka SIG Lite 2021.
  • Posúdenie kybernetickej bezpečnosti, IT, ochrany súkromia, bezpečnosti údajov a odolnosti vášho dodávateľa.
  • Prístup k prispôsobiteľným, vopred pripraveným pracovným postupom na organizovanie a udržiavanie informácií a hodnotenie dodávateľov.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov