Manažment súladu s predpismi

Čo je manažment súladu s predpismi?

Aplikácia na manažment súladu je navrhnutá tak, aby zabezpečila dodržiavanie a zachovanie súladu s predpismi, aj keď sa tieto predpisy v priebehu času neustále menia.

Aplikácia „Compliance Management“ obsahuje centralizované úložisko informácií, ktoré vám pomôžu dodržiavať zákony, nariadenia a ďalšie príslušné požiadavky. Táto aplikácia je navrhnutá tak, aby vám pomohla chrániť sa pred stratou živnostenského oprávnenia, súdnymi spormi alebo finančnými nákladmi. Podporí vás pri dodržiavaní rýchlo sa meniacich predpisov a ochráni vaše podnikanie, zamestnancov, zákazníkov a aktíva.

Ako táto aplikácia funguje

Aplikácia „Compliance Management“ vám pomáha udržiavať súlad so zákonmi a predpismi, ktoré ovplyvňujú činnosť vašej organizácie. Môže byť prepojená s externým poskytovateľom obsahu alebo regulačným obsahom, aby uľahčila posudzovanie zhody. Prostredníctvom aplikácie môžete okrem zodpovednosti vykonávať aj hodnotenie rizík zhody a priraďovať plány nápravných opatrení príslušným vlastníkom v rámci organizácie.

Prečo ju potrebujete

  • Monitorovanie príslušných vnútroštátnych a medzinárodných zákonov a predpisov prostredníctvom identifikácie, sledovania a riadenia ich dodržiavania v reálnom čase.
  • Monitorovanie incidentov súvisiacich s dodržiavaním predpisov s cieľom predchádzať porušeniam, pokutám alebo právnym krokom.
  • Prístup k prispôsobiteľným, vopred pripraveným pracovným postupom na posúdenie rizík a uplatnenie kontrolných alebo nápravných opatrení.

Máte záujem?


    Spracovanie osobných údajov