PECB Smernica NIS 2

Čo je smernica NIS 2? 

S účinnosťou od 16. januára 2023 bola zavedená smernica NIS 2 (inak známa ako smernica (EÚ) 2022/2555) s cieľom zlepšiť bezpečnosť sietí a informačných systémov v celej Európskej únii. Táto smernica sa zameriava na prevádzkovateľov kritickej infraštruktúry a poskytovateľov základných služieb a nariaďuje prísne opatrenia kybernetickej bezpečnosti a okamžité nahlasovanie incidentov príslušným orgánom.

Rozsah pôsobnosti smernice NIS 2 je širší a vzťahuje sa na širší okruh organizácií a odvetví, pričom sprísňuje bezpečnostné požiadavky, zjednodušuje oznamovacie povinnosti a zavádza prísnejšie opatrenia a sankcie. Splnením požiadaviek smernice NIS 2 môžu organizácie posilniť svoju kybernetickú bezpečnosť, chrániť kritické aktíva a aktívne prispievať k budovaniu bezpečného digitálneho prostredia v Európskej únii.

Prečo je pre vás smernica NIS 2 dôležitá?

V dnešnej rýchlej digitálnej dobe, keď organizácie čelia množstvu sofistikovaných kybernetických hrozieb, nemožno preceňovať význam spoľahlivých opatrení kybernetickej bezpečnosti. Smernica NIS 2 sa ukazuje ako kľúčový právny predpis, ktorý ponúka komplexný rámec pre organizácie pôsobiace v odvetviach energetiky, dopravy, bankovníctva, zdravotníctva a digitálnych služieb na posilnenie ich kybernetickej obrany, zmiernenie rizík a ochranu citlivých údajov. Dodržiavaním jej požiadaviek môžu organizácie profitovať zo zvýšenej ochrany pred kybernetickými útokmi, lepších možností reakcie na incidenty a posilnenej bezpečnosti.

Osoby s certifikátom NIS 2 preukazujú dôkladné pochopenie požiadaviek smernice, implementačných stratégií a osvedčených postupov na ochranu kritickej infraštruktúry pred kybernetickými hrozbami. Vybavení týmito znalosťami budete schopní viesť organizácie k efektívnemu riadeniu kybernetických hrozieb a implementácii vhodných kontrolných mechanizmov pri zabezpečení súladu so smernicou NIS 2.

Prínosy certifikácie PECB NIS 2 Directive

Certifikácia PECB NIS 2 Directive dokazuje, že:

  • Rozumiete rámcu smernice NIS 2, jej zásadám a požiadavkám
  • Máte dobré znalosti o manažmente rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti, reakcii na incidenty, povinnostiach dodržiavania predpisov a osvedčených postupoch
  • Máte efektívne komunikačné zručnosti na sprostredkovanie koncepcií a stratégií kybernetickej bezpečnosti zainteresovaným stranám na všetkých úrovniach organizácie
  • Máte rozšírené schopnosti posudzovať a zmierňovať riziká kybernetickej bezpečnosti, čo vám umožňuje prispievať k celkovej bezpečnostnej pozícii organizácie
  • Máte väčšiu šancu vyniknúť a byť prijatí na pozície zamerané na dodržiavanie predpisov NIS 2 a riadenie programov kybernetickej bezpečnosti

Ako môžete začať so školením podľa smernice NIS 2?

Prehĺbte si svoje znalosti a zručnosti týkajúce sa smernice NIS 2 prostredníctvom nášho školiaceho programu prispôsobeného na mieru. Náš tím odborníkov vám uľahčí cestu k certifikácii a pomôže vám získať uznávaný certifikát PECB Certified NIS 2 Directive.

Vyberte úroveň kurzu