PECB Interní audit MS

Co je to interní audit systému managementu?

Interní audit systému managementu (MS) je proces, jehož cílem je systematicky a nezávisle hodnotit shodu a efektivnost systému managementu s příslušnou normou ISO v organizaci. Efektivní interní audit snižuje náklady díky vyšší produktivitě a lepšímu plánování, zvyšuje spokojenost zákazníků a minimalizuje překážky mezi odděleními tím, že podporuje spolupráci.

Proč je pro vás důležitý interní audit systému managementu?

Interní audity MS mají zásadní význam pro zajištění účinnosti a shody systému managementu vaší organizace s příslušnou normou. Poskytují komplexní přezkoumání, identifikují oblasti pro zlepšování a zajišťují, že vaše procesy jsou účinné a efektivní. Kromě toho umožňují organizacím motivovat pracovníky ke shodě s požadavky normy, poskytují kritické poznatky o současném stavu organizace a pomáhají proaktivně identifikovat a předcházet potenciálním problémům, které mohou mít na organizaci negativní dopad. To vede ke zvýšení provozní výkonnosti, lepšímu řízení rizik a pevnějšímu základu pro neustálé zlepšování, díky čemuž je organizace odolnější, konkurenceschopnější a v souladu s nejlepšími postupy.

Certifikát interního auditora MS (CMSIA) prokazuje, že máte potřebné odborné znalosti a vědomosti pro vytvoření programu interního auditu a pro plánování, provádění a uzavírání interních auditních činností.

Výhody PECB certifikace

Osvědčení Certified MS Internal Auditor prokazuje, že jednotlivci mají komplexní soubor dovedností, který zahrnuje:

  • Rozšířené dovednosti interního auditu pro hodnocení shody systému řízení organizace s požadavky normy
  • Porozumění společným požadavkům norem ISO
  • Znalost osvědčených postupů auditu
  • Účinné sdělování výsledků auditu vedení a dalším zúčastněným stranám
  • Řízení programu interního auditu
  • Plánování, provádění a uzavírání činností interního auditu

Jak můžete začít se vzděláváním v oblasti interního auditu MS?

Chcete-li získat osvědčení Certified MS Internal Auditor, kontaktujte nás, poskytneme vám veškeré informace. S pomocí našich odborníků budete moci zlepšit své auditorské dovednosti a přispět k úspěchu své organizace.

Vyberte úroveň kurzu