PECB Interný audit MS

Čo je to interný audit MS?

Interný audit SM je proces, ktorého cieľom je systematicky a nezávisle posudzovať zhodu a efektívnosť systému manažérstva s príslušnou normou ISO v organizácii. Efektívny interný audit znižuje náklady prostredníctvom zvýšenej produktivity a lepšieho plánovania, zvyšuje spokojnosť zákazníkov a minimalizuje prekážky medzi oddeleniami tým, že podporuje spoluprácu.

Prečo je pre vás interný audit MS dôležitý?

Interné audity MS sú nevyhnutné na zabezpečenie účinnosti a súladu systému riadenia vašej organizácie s príslušnou normou. Poskytujú komplexné preskúmanie, identifikujú oblasti na zlepšovanie a zabezpečujú, že vaše procesy sú účinné a efektívne. Okrem toho umožňujú organizáciám motivovať zamestnancov k dodržiavaniu požiadaviek normy, poskytujú kritické poznatky o súčasnom stave organizácie a pomáhajú proaktívne identifikovať a predchádzať potenciálnym problémom, ktoré môžu mať negatívny vplyv na organizáciu. To vedie k zlepšeniu prevádzkovej výkonnosti, lepšiemu riadeniu rizík a pevnejšiemu základu pre neustále zlepšovanie, vďaka čomu je organizácia odolnejšia, konkurencieschopnejšia a zosúladená s najlepšími postupmi.

Certifikát Certifikovaný interný audítor MS (CMSIA) preukazuje, že máte potrebné odborné znalosti a vedomosti na vypracovanie programu interného auditu a na plánovanie, vykonávanie a ukončenie činností interného auditu.

Výhody certifikácie PECB MS interného auditu

Certifikát Certified MS Internal Auditor preukazuje, že jednotlivci majú komplexný súbor zručností, ktorý zahŕňa:

  • Rozšírené zručnosti interného auditu na posudzovanie súladu systému riadenia organizácie s požiadavkami normy
  • Pochopenie spoločných požiadaviek noriem ISO
  • Znalosť osvedčených postupov auditu
  • Účinné oznamovanie výsledkov auditu vedeniu a ostatným zainteresovaným stranám
  • Riadenie programu vnútorného auditu
  • Plánovanie, vykonávanie a ukončovanie činností vnútorného auditu

AAko môžete začať so vzdelávacím kurzom interných audítorov MS?

Ak chcete získať certifikát interného audítora MS, kontaktujte nás, aby sme vám poskytli podrobné informácie o tom, ako oň požiadať. S pomocou našich odborníkov budete môcť zlepšiť svoje audítorské zručnosti a prispieť k úspechu vašej organizácie.

Vyberte úroveň kurzu