PECB Disaster Recovery

Čo je zotavenie po havárii?

Zotavenie po havárii zahŕňa zásady a postupy zamerané na ochranu organizácie pred narušením jej IT infraštruktúry spôsobeným ľudskými alebo prírodnými faktormi. Zohráva dôležitú úlohu pri prevencii straty údajov, finančných dôsledkov a straty dôveryhodnosti a dobrého mena organizácie. Plán obnovy po havárii zahŕňa opatrenia, ktoré by mala organizácia prijať na rýchle obnovenie svojich IT systémov.

Prečo je pre vás zotavenie po havárii dôležité?

Odborné znalosti potrebné na podporu vašej organizácie pri zavádzaní, udržiavaní a riadení priebežného plánu zotavenia po havárii zabezpečia profesionálne uznanie. Získate základné a rozhodujúce zručnosti v oblasti obnovy po havárii a pomôžete svojej organizácii zaviesť postupy, plány a procesy obnovy. Certifikácia v oblasti obnovy po havárii preukazuje vaše odhodlanie dosiahnuť vysokú úroveň odbornej spôsobilosti v tejto oblasti.

Výhody zotavenia po havárii

Medzi výhody, ktoré získate po úspešnom absolvovaní certifikácie Disaster Recovery, patria:

  • Posilnenie vašich osobných schopností viesť projekt DR
  • Získanie potrebných odborných znalostí na pomoc vašej organizácii pri zavádzaní postupov obnovy po havárii
  • Pomoc organizácii pri plnení jej cieľov v oblasti obnovy po havárii
  • Získanie medzinárodne uznávanej certifikácie
  • Zabezpečenie údajov a hardvéru
  • Zvýšenie spoľahlivosti
  • Minimalizácia rizík

Ako môžete začať so školeniami o zotavení po havárii?

Výber správneho školiaceho a certifikačného orgánu môže byť náročný.  Naše školenia sú jedinečne navrhnuté tak, aby spĺňali potreby jednotlivcov a organizácií. S pomocou našich odborníkov si budete môcť rozšíriť svoje vedomosti, uspieť a hlavne získať celosvetové uznanie.

Vyberte úroveň kurzu