PECB EBIOS – Metóda na posudzovanie rizík

Čo je EBIOS?

Matóda EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de Sécurité) bola vyvinutá francúzskou centrálnou divíziou pre bezpečnosť informačných systémov. Cieľom tohto nástroja na posudzovanie rizík je posúdiť a ošetriť riziká spojené s IS, čo by v konečnom dôsledku malo pomôcť pri rozhodovaní manažmentu a viesť zainteresované strany k nájdeniu spoločného súboru diskusií.

Prečo je pre vás metóda EBIOS dôležitá?

Metóda EBIOS vám poskytne dostatok poznatkov o tom, ako úspešne identifikovať a posúdiť riziká vo vašej organizácii. EBIOS zohráva kľúčovú úlohu, keď ide o ochranu organizácie a jej cenných aktív. Táto metóda vám poskytne základné usmernenia, ako správne zamerať pozornosť na riziká, ktoré sú nebezpečnejšie a ktoré môžu mať pre vašu organizáciu obrovské finančné dôsledky a dôsledky na jej povesť.

Výhody metódy EBIOS

Certifikácia podľa metódy posudzovania rizík EBIOS vám pomôže:

  • Osvojiť si koncepcie, metódy a postupy umožňujúce efektívne manažment rizík na základe normy ISO 27005.
  • Zaviesť do praxe požiadavky normy ISO 27001 na manažment rizík informačnej bezpečnosti
  • Rozvíjať zručnosti potrebné na vykonávanie posudzovania rizík pomocou metód EBIOS
  • Získať schopnosť efektívne viesť organizácie k osvedčeným postupom v oblasti manažmentu rizík informačnej bezpečnosti
  • Získať schopnosť efektívne implementovať a riadiť kontinuálny proces manažmentu rizík informačnej bezpečnosti

Ako začať so školením o hodnotení rizík EBIOS?

Cieľom a výsledkom tohto školenia je pomôcť vám pri vykonávaní posudzovania rizík pomocou metódy EBIOS. Prostredníctvom tohto kurzu vás školitelia spoločnosti KRUCEK usmernia tak, aby ste pomohli svojej organizácii lepšie využívať metódu posudzovania rizík a chrániť jej cenné aktíva.

Vyberte úroveň kurzu