PECB ISO 21502 – Riadenie projektov

Už ste niekedy prevzali zodpovednosť za organizáciu narodeninovej oslavy s prekvapením? Možno ste mali na starosti plánovanie rodinného výletu? V práci ste dostali za úlohu vytvoriť marketingový plán, zaviesť zmeny na zníženie prevádzkových nákladov alebo implementovať nový softvér na správu zákazníkov? Ak ste vykonávali niektorú z týchto úloh, ste už oboznámení s rôznymi aspektmi projektového manažmentu a získali ste zručnosti, ktoré projektoví manažéri potrebujú. Školenie PECB ISO 21502 je navrhnuté tak, aby vám pomohlo zdokonaliť vaše zručnosti v oblasti riadenia projektov a nasmerovalo vás na cestu stať sa skvelým projektovým manažérom.

Čo je norma ISO 21502?

Norma ISO 21502:2020 poskytuje usmernenia, ktoré pomáhajú projektovým manažérom a organizáciám zameraným na projekty úspešne realizovať projekty. Norma tiež poskytuje vysokoúrovňový opis efektívnych postupov projektového manažmentu.

Usmernenie, ktoré poskytuje norma ISO 21502, sa dá uplatniť na všetky organizácie a všetky typy projektov. Okrem projektových manažérov a výkonného manažmentu môžu normu využívať aj sponzori a projektové výbory, audítori a organizácie, ktoré vypracúvajú národné alebo organizačné normy alebo postupy pre projektový manažment.

Prečo je pre vás projektový manažment dôležitý?

Očakáva sa, že nástup práce na diaľku a spoločností založených na projektoch zvýši dopyt po kvalifikovaných odborníkoch na projektový manažment. Získanie profesionálneho certifikátu v oblasti projektového manažmentu vám umožní využiť príležitosti na vznikajúcom trhu práce. Okrem toho sú projektoví manažéri potrební v rôznych odvetviach a profesionálna certifikácia môže byť prvým krokom ku kariére zameranej na projektový manažment v konkrétnych odvetviach, ako napr.

 • Výroba
 • Stavebníctvo
 • Služby a informačné technológie (IT)
 • Vzdelávanie
 • Manažérske poradenstvo
 • Komunálne služby
 • Verejná správa
 • Poľnohospodárstvo a ťažba
 • Ropa a plyn

Na organizačnej úrovni môžu odporúčania normy ISO 21502 pomôcť organizáciám optimalizovať ich zdroje a zároveň maximalizovať tvorbu hodnôt, čím sa dosiahnu plánované výsledky. Podporuje tiež spoluprácu zamestnancov a zlepšuje komunikáciu medzi zamestnancami, dodávateľmi a zákazníkmi relevantnými pre projekt, čo vedie k zapojeniu zainteresovaných strán a spokojnosti zákazníkov. Okrem toho môže norma ISO 21502 viesť k lepším obchodným rozhodnutiam vrátane stanovenia priorít úloh pre projekty a zmierňovania rizík.

Kariéra v oblasti riadenia projektov zmení spôsob, akým plánujete a vykonávate projektové činnosti a úlohy. Ako vyškolený a certifikovaný projektový manažér budete viesť projektový tím, plánovať činnosti pre projekt, definovať ciele, rozsah, harmonogram a rozpočet projektu, identifikovať, vyhodnocovať a ošetrovať riziká, zapájať a komunikovať so zainteresovanými stranami a riadiť celkovú realizáciu projektu.

Výhody normy ISO 21502

Pomocou smerníc ISO 21502 pre riadenie projektov budú organizácie a projektoví manažéri schopní:

 • Transformovať svoje nápady na hmotné alebo nehmotné výsledky
 • Úspešne riadiť a zapájať zainteresované strany do vývoja a realizácie projektov
 • Iniciovať, plánovať, realizovať, kontrolovať a ukončovať projekty s konkrétnymi cieľmi, rozsahom a zdrojmi
 • Kontrolovať zmeny v projektoch
 • Riadiť organizačné a spoločenské zmeny, ktoré majú vplyv na projekty
 • Vykonávať hodnotenie rizík projektu a riadiť identifikované riziká 
 • Učiť sa z činností riadenia projektov

Prečo si vybrať kurzy PECB?

Ako celosvetový poskytovateľ školení, skúšok a certifikačných služieb vám chce PECB pomôcť preukázať vaše odhodlanie a kompetencie poskytovaním hodnotných školení, hodnotení a certifikácií podľa medzinárodne uznávaných noriem.

Certifikáty PECB ISO 21502 predstavujú vzájomné uznanie vašich profesionálnych schopností a dokazujú, že ste schopní riadiť a podporovať projekty s využitím efektívnych postupov projektového manažmentu.

Vyberte úroveň kurzu