PECB ISO/IEC 27005  – Manažment rizík bezpečnosti informací

Čo je norma ISO/IEC 27005?

Norma ISO/IEC 27005 poskytuje organizáciám rámec na riadenie rizík informačnej bezpečnosti. Konkrétne poskytuje návod na identifikáciu, analýzu, hodnotenie, ošetrenie a monitorovanie rizík informačnej bezpečnosti. Norma podporuje usmernenia ISO 31000. Je obzvlášť užitočná pre organizácie, ktoré sa snažia chrániť svoje informačné aktíva a plniť svoje ciele v oblasti informačnej bezpečnosti. Proces manažérstva rizík založený na norme ISO/IEC 27005 zahŕňa zavedenie iteračného prístupu k posudzovaniu rizík, implementáciu možností ošetrenia rizík, priebežnú komunikáciu a konzultácie so zainteresovanými stranami, monitorovanie a preskúmanie procesu manažérstva rizík a dokumentáciu procesov a výsledkov manažérstva rizík. 

Norma ISO/IEC 27005 môže byť veľmi užitočná pre organizácie, ktoré sa snažia splniť požiadavky na riadenie rizík podľa normy ISO/IEC 27001. Zavedením procesu manažmentu rizík založeného na norme ISO/IEC 27005 organizácie zvýšia účinnosť svojho systému ISMS, budú riešiť riziká informačnej bezpečnosti a vypracujú vhodné postupy manažmentu rizík informačnej bezpečnosti.

Prečo je pre vás norma ISO/IEC 27005 dôležitá?

Ako odborníkom na informačnú bezpečnosť vám norma ISO/IEC 27005 pomôže pochopiť, ako možno účinne riadiť riziká informačnej bezpečnosti zavedením komplexného procesu manažmentu rizík. Smernice ISO/IEC 27005 vám pomôžu získať potrebné kompetencie na identifikáciu, analýzu, hodnotenie a ošetrenie rôznych rizík informačnej bezpečnosti. 

Osoby s certifikátom PECB ISO/IEC 27005 preukazujú, že majú potrebné znalosti a zručnosti na zabezpečenie riadnej ochrany informačných aktív. Okrem toho certifikát PECB Certified ISO/IEC 27005 preukazuje, že osoba dokáže zaviesť proces manažmentu rizík informačnej bezpečnosti, ktorý je vhodný pre kontext organizácie.

Aké sú výhody certifikácie PECB ISO/IEC 27005?

Certifikácia PECB ISO/IEC 27005 preukazuje, že ste získali potrebné kompetencie a môžete:

  • Vysvetliť uplatňovanie koncepcií a zásad riadenia rizík na základe normy ISO/IEC 27005
  • Riadiť riziká informačnej bezpečnosti na základe osvedčených postupov
  • Vypracovať proces manažmentu rizík informačnej bezpečnosti založený na usmerneniach normy ISO/IEC 27005
  • Zladiť proces riadenia rizík informačnej bezpečnosti so systémom riadenia informačnej bezpečnosti (ISMS) 
  • Podporovať organizácie pri neustálom zlepšovaní procesov manažérstva rizík informačnej bezpečnosti a systému ISMS
  • Integrovať manažment rizík do činností a funkcií organizácie 

Prečo si vybrať kurz PECB?

Cieľom PECB ako celosvetového poskytovateľa školení, skúšok a certifikačných služieb je pomôcť vám preukázať vaše odhodlanie a kompetencie poskytovaním hodnotného vzdelávania, hodnotenia a certifikácie podľa medzinárodne uznávaných noriem. 

Certifikácia PECB ISO/IEC 27005 vám poskytne konkurenčnú výhodu v neustále sa vyvíjajúcej oblasti informačnej bezpečnosti. Certifikácia PECB ISO/IEC 27005 je celosvetovo uznávaná a pomôže vám stať sa vysoko kompetentným odborníkom v tejto oblasti.

Ako začať so školením ISO/IEC 27005?

Cieľom školení PECB ISO/IEC 27005 je pomôcť vám získať potrebné kompetencie na zlepšenie manažmentu informačnej bezpečnosti prostredníctvom systematického riadenia rizík informačnej bezpečnosti. Radi vás privítame v globálnej sieti odborníkov PECB a budeme vás podporovať počas celého procesu certifikácie.

Vyberte úroveň kurzu