PECB ISO/IEC 38500 – IT Governance

Norma ISO/IEC 38500 poskytuje princípy, definície a model, ktoré majú pomôcť riadiacim orgánom pochopiť význam informačných technológií (IT).Táto norma je určená na pomoc všetkým typom organizácií pri hodnotení, riadení a monitorovaní používania informačných technológií (IT) bez ohľadu na stupeň ich využívania. Pozostáva z postupov riadenia a rozhodnutí súvisiacich so súčasným a budúcim využívaním IT. Účelom tejto normy je podporiť efektívne, účinné a prijateľné používanie IT vo všetkých organizáciách informovaním a usmerňovaním riadiacich orgánov pri riadení používania IT a vytvorením slovníka riadenia IT.

Prečo je norma ISO/IEC 38500 pre vás dôležitá?

Norma ISO/IEC 38500 pomáha riadiacim orgánom zabezpečiť, aby používanie IT pozitívne prispievalo k výkonnosti organizácie. Splnením požiadaviek normy ISO/IEC 38500 sú preto organizácie schopné monitorovať využívanie IT, zabezpečiť kontinuitu a udržateľnosť činnosti, zosúladiť IT s potrebami podniku a zabezpečiť vhodnú implementáciu a prevádzku IT prostriedkov.

Okrem toho táto norma pomôže získať potrebné odborné znalosti a vedomosti na podporu organizácií pri vytváraní, zavádzaní a neustálom zlepšovaní rámca, ktorý je v súlade so zásadami a modelom dobrej správy IT stanovenými normou ISO/IEC 38500. Umožní vám tiež získať potrebné zručnosti na riadenie rizík, podporu využívania príležitostí vyplývajúcich z používania IT a predchádzanie neadekvátnemu uplatňovaniu zásad normy ISO/IEC 38500 a systémov IT. Táto norma vám umožní pochopiť obchodnú stratégiu a zosúladiť ju s technologickou stratégiou a poradiť spoločnosti v oblasti osvedčených postupov riadenia IT.

Prínosy normy ISO/IEC 38500

Ak sa stanete certifikovaným odborníkom podľa normy ISO/IEC 38500, budete mať možnosť:

  • Správne riadiť investície do IT
  • Zlepšiť výkonnosť organizácie
  • Zlepšiť riadenie projektov
  • Zlepšiť konkurenčnú pozíciu organizácie
  • Minimalizovať riziká v oblasti IT
  • Zabezpečiť vyššiu mieru úspešnosti projektov

Ako začať so školením ISO/IEC 38500?

Chcete zlepšiť využívanie IT a zabezpečiť pozitívny prínos IT k výkonnosti organizácie? Naši odborníci sú tu, aby vám pomohli zabezpečiť dobré riadenie IT vo vašej organizácii.

Vyberte úroveň kurzu