27. 2. 2020

Informační a kybernetická bezpečnost

Norma ISO/IEC 27001 pomáhá vytvořit prostředí, které odolává rizikům ohrožujícím dostupnost činností a systémů nebo důvěrnost, integritu a dostupnost informací, a to zavedením systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) …

Více
19. 3. 2020

Ochrana soukromí

Ochrana soukromí je v moderní době vzhledem ke stále se zvyšující míře digitalizace nezbytností. Norma ISO/IEC 27701 pomáhá organizacím zavést, udržovat a neustále zlepšovat systém managementu ochrany soukromí (PIMS) rozšířením systému managementu informační bezpečnosti (ISMS) …

Více
10. 4. 2024

Umělá inteligence

Norma ISO/IEC 42001 má organizaci pomoci odpovědně vyvíjet, poskytovat nebo používat systémy umělé inteligence při plnění jejích cílů a splnit příslušné požadavky, povinnosti související se zainteresovanými stranami a očekávání od nich.

Více
19. 3. 2020

Management služeb

ISO/IEC 20000 specifikuje požadavky na poskytovatele služeb, kteří zavedením a certifikací systému managementu služeb (SMS) dokládají, že jsou schopni neustále zlepšovat dodávky svých služeb. SMS podporuje každý krok životního cyklu služby, od nápadu po plánování, od dodání po zlepšení …

Více

Kontinuita podnikání

Cílem systému managementu kontinuity činností (BCMS) podle normy ISO 22301 je zajistit schopnost organizace nepřetržitě dodávat produkty nebo služby na přijatelné a předem definované úrovni po rušivém incidentu, ať už způsobeném přírodní událostí, kybernetickým útokem, epidemií nebo narušením dodavatelského řetězce …

Více
20. 3. 2020

Management rizik

Management rizik pomáhá organizacím identifikovat možné hrozby a příležitosti, určovat vhodné strategie či opatření a přijímat informovaná rozhodnutí. ISO 31000 specifikuje zásady, rámec a proces managementu rizik pro integraci řízení rizik do procesů organizace …

Více
19. 3. 2020

Protikorupční management

ISO 37001 definuje systémy managementu proti úplatkářství (ABMS) a prostřednictvím vhodných opatření podporuje prevenci, odhalování korupce a přiměřenou reakci. Přijetí opatření k prevenci protiprávního jednání v řadách zaměstnanců je zásadní pro budování důvěry …

Více
29. 5. 2022

Whistleblowing

Whistleblowing je akt hlášení podezření na protiprávní jednání nebo riziko protiprávního jednání. ISO 37002 poskytuje pokyny pro vytvoření, zavedení, udržování a zlepšování systému managementu whistleblowingu (WMS)…

Více
15. 4. 2021

Compliance management

Systém managementu souladu (CMS) založený na ISO 37301 poskytuje organizacím strukturovaný přístup ke splnění všech povinností dodržování předpisů, tj. těch, které musí povinně dodržovat nebo je chtějí dodržovat dobrovolně …

Více
7. 1. 2022

Management kvality

V dnešní globalizované ekonomice a složitých dodavatelských řetězcích musí organizace zavést konzistentní a plánovaný přístup pro management kvality. Norma ISO 9001 je standardem systémů managementu kvality (QMS). Jejím cílem je pomoci organizacím být efektivnější a trvale zlepšovat spokojenost zákazníků …

Více