PECB ISO 22000 – Management bezpečnosti potravin

Podle odhadů WHO onemocní ročně 600 milionů lidí a 420 000 jich zemře na následky nebezpečných potravin. Globalizace a složité dodavatelské řetězce ztěžují kontrolu a sledovatelnost. Změna klimatu bude pravděpodobně představovat přímou i nepřímou výzvu pro bezpečnost potravin. Při tom všem budou muset výrobci potravin překonávat nové výzvy a plnit nová očekávání. Nejsou však na to sami: ISO 22000 je tu proto, aby jim pomohla splnit jejich povinnost zajistit bezpečnost jejich výrobků a blaho spotřebitelů.

Systém řízení bezpečnosti potravin (FSMS) založený na normě ISO 22000 může nejen zlepšit opatření výrobce potravin proti nemocem a nákazám z potravin, ale také zvýšit jeho důvěryhodnost a informovanost zákazníků o bezpečnosti potravin.

Co je ISO 22000?

ISO 22000 je mezinárodní norma, která specifikuje požadavky na systém řízení bezpečnosti potravin. Systém FSMS založený na normě ISO 22000 poskytuje výrobcům potravin strukturovaný přístup a nezbytné mechanismy pro řízení bezpečnosti jejich výrobků a služeb. Jako součást systému FSMS vyžaduje norma ISO 22000 zavedení účinné komunikace se zainteresovanými stranami, zavedení přístupu založeného na rizicích, vytvoření a udržování programů předběžných podmínek, plánů kontroly rizik (OPRP a CCP), monitorování výkonnosti systému FSMS a bezpečnosti potravin a hledání a realizaci příležitostí k neustálému zlepšování.

Norma ISO 22000 používá procesní přístup, který integruje cyklus plánuj (plan) – udělej (do) – kontroluj (check) – jednej (act) (PDCA) a myšlení založené na rizicích na organizační a provozní úrovni. Organizace, které chtějí zavést FSMS na základě normy ISO 22000, musí stanovit politiku bezpečnosti potravin a stanovit cíle v oblasti bezpečnosti potravin. Politika a cíle musí být stanoveny vrcholovým vedením a měl by být zaveden systém sledovatelnosti, který umožní sledovat výrobky v celém dodavatelském řetězci.

Požadavky normy ISO 22000 jsou obecné a vztahují se na všechny organizace v potravinovém řetězci bez ohledu na jejich velikost nebo složitost. Norma ISO 22000 je vypracována podle struktury vysoké úrovně (HLS), a je tak v souladu s ostatními normami ISO pro systémy řízení. To umožňuje organizacím integrovat FSMS s dalšími systémy řízení, jako je QMS založený na ISO 9001, EMS založený na ISO 14001 atd. Kromě toho norma ISO 22000 vybízí organizace, aby se přizpůsobily dalším směrnicím, specifikacím nebo požadavkům týkajícím se bezpečnosti potravin nebo konkrétních potravinářských odvětví, které mohou dále přispět k dosažení cílů bezpečnosti potravin.

Proč je pro vás norma ISO 22000 důležitá?

Podniky v potravinářském průmyslu se připravují na výzvy 21. století, budou potřebovat mechanismy, které zajistí bezpečnost jejich výrobků a služeb, a budou muset udržovat a zvyšovat spokojenost a důvěru zákazníků. Proto tyto společnosti potřebují kompetentní osoby s prokazatelnými referencemi pro zavedení, provádění, audit a udržování opatření, která zajišťují bezpečnost potravin.

Certifikát ISO 22000 zajišťuje formální a nezávislé uznání vašich odborných kompetencí. Vzdělávací kurz PECB jsou navržena tak, aby prohloubila vaše znalosti a porozumění požadavkům ISO 22000 a osvědčeným postupům v oblasti bezpečnosti potravin. Konkrétně náš vzdělávací kurz ISO 22000 Lead Implementer vám umožní pomáhat, podporovat a vést organizace při zavádění, implementaci, udržování a neustálém zlepšování FSMS založeného na ISO 22000. Náš vzdělávací kurz ISO 22000 Lead Auditor vás seznámí s přístupem k auditu, který vychází z mezinárodně uznávaných norem a osvědčených postupů.

Přínosy normy ISO 22000 pro výrobce potravin

Zavedení systému FSMS může být velmi přínosné pro výrobce potravin, kteří usilují o zlepšení bezpečnosti potravin. Zajišťuje uplatňování odpovídajících kontrol a postupů k zajištění bezpečnosti potravin.

Vyberte úroveň kurzu