PECB ISO 22000  – Manažment bezpečnosti potravín

WHO odhaduje, že 600 miliónov ľudí ročne ochorie a 420 000 zomrie v dôsledku nebezpečných potravín. Globalizácia a zložité dodávateľské reťazce sťažujú kontrolu a vysledovateľnosť. Klimatické zmeny budú pravdepodobne predstavovať priamy a nepriamy problém pre bezpečnosť potravín. V tejto súvislosti budú musieť výrobcovia potravín prekonať nové výzvy a splniť nové očakávania. Nie sú však na to sami: norma ISO 22000 je tu na to, aby im pomohla splniť ich povinnosť zabezpečiť bezpečnosť ich výrobkov a blaho spotrebiteľov. Systém manažmentu bezpečnosti potravín (FSMS) založený na norme ISO 22000 môže nielen zlepšiť opatrenia výrobcu potravín proti chorobám a ochoreniam z potravín, ale aj zvýšiť jeho dôveryhodnosť a povedomie zákazníkov o bezpečnosti potravín.

Čo je norma ISO 22000?

ISO 22000 je medzinárodná norma, ktorá špecifikuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti potravín. FSMS založený na norme ISO 22000 poskytuje výrobcom potravín štruktúrovaný prístup a potrebné mechanizmy na riadenie bezpečnosti ich výrobkov a služieb. V rámci systému FSMS norma ISO 22000 vyžaduje zavedenie účinnej komunikácie so zainteresovanými stranami, implementáciu prístupu založeného na rizikách, vytvorenie a udržiavanie programov predbežných podmienok, plánov kontroly rizík (OPRP a CCP), monitorovanie systému FSMS a výkonnosti bezpečnosti potravín a identifikáciu a implementáciu príležitostí na neustále zlepšovanie.

Norma ISO 22000 využíva procesný prístup, ktorý integruje cyklus plánuj (plan) – rob (do) – kontroluj (check) – konaj (act) (PDCA) a myslenie založené na rizikách na organizačnej a prevádzkovej úrovni. Organizácie, ktoré chcú zaviesť FSMS na základe normy ISO 22000, musia stanoviť politiku bezpečnosti potravín a stanoviť ciele v oblasti bezpečnosti potravín. Politiku a ciele musí stanoviť vrcholový manažment a mal by byť zavedený systém vysledovateľnosti na sledovanie výrobkov v celom dodávateľskom reťazci.

Požiadavky normy ISO 22000 sú všeobecné a vzťahujú sa na všetky organizácie v potravinovom reťazci bez ohľadu na ich veľkosť alebo zložitosť. Norma ISO 22000 je vypracovaná podľa štruktúry vysokej úrovne (HLS), a preto je v súlade s ostatnými normami ISO pre systémy riadenia. To umožňuje organizáciám integrovať FSMS s inými systémami riadenia, ako je QMS založený na ISO 9001, EMS založený na ISO 14001 atď. Okrem toho norma ISO 22000 nabáda organizácie, aby sa zosúladili s inými smernicami, špecifikáciami alebo požiadavkami týkajúcimi sa bezpečnosti potravín alebo špecifických potravinárskych odvetví, ktoré môžu ďalej prispieť k dosiahnutiu cieľov v oblasti bezpečnosti potravín.

Prečo je pre vás norma ISO 22000 dôležitá?

Keďže sa podniky v potravinárskom priemysle pripravujú na výzvy 21. storočia, budú potrebovať mechanizmy na zaistenie bezpečnosti svojich výrobkov a služieb a budú musieť udržiavať a zvyšovať spokojnosť a dôveru zákazníkov. Preto tieto spoločnosti potrebujú kompetentné osoby s preukázateľnými referenciami na zavedenie, implementáciu, audit a udržiavanie opatrení, ktoré zabezpečujú bezpečnosť potravín.

Certifikácia ISO 22000 poskytuje formálne a nezávislé uznanie vašej odbornej spôsobilosti. Kurz PECB sú navrhnuté tak, aby prehĺbili vaše znalosti a porozumenie požiadavkám normy ISO 22000 a osvedčeným postupom v oblasti bezpečnosti potravín. Konkrétne náš vzdelávací kurz ISO 22000 Lead Implementer vám umožní pomáhať, podporovať a viesť organizácie pri zavádzaní, implementácii, udržiavaní a neustálom zlepšovaní FSMS založeného na norme ISO 22000. Náš vzdelávací kurz ISO 22000 Lead Auditor vám predstaví prístup k auditu, ktorý je založený na medzinárodne uznávaných normách a osvedčených postupoch.

Výhody normy ISO 22000 pre výrobcov potravín

Zavedenie systému FSMS môže byť veľmi prospešné pre výrobcov potravín, ktorí sa snažia zlepšiť bezpečnosť potravín. Zabezpečuje zavedenie vhodných kontrol a postupov na zaistenie bezpečnosti potravín.

Vyberte úroveň kurzu